Akcje Facebooka 6% niżej z powodu spadku liczby użytkowników

17:28 30 października 2020
Facebook (FB.US) odnotował zysk w wysokości 2,72 USD na akcję za trzeci kwartał, przewyższając konsensus szacowany na poziomie 1,91 USD na akcję. Przychody również okazały się wyższe niż oczekiwania analityków. Jednak baza użytkowników w USA i Kanadzie spadła z 198 do 196 milionów, a firma spodziewa się, iż pozostanie bez zmian lub spadnie w czwartym kwartale. Facebook ostrzegł również przed „znaczną niepewnością” na nadchodzący rok, ponieważ przyspieszone przejście na zakupy online i boom na reklamy cyfrowe powstały podczas pandemii mogą wkrótce się skończyć. Również zmiany platformy i nowe przepisy mogą utrudnić działalność giganta mediów społecznościowych. Inwestorzy nerwowo zareagowali na te wypowiedzi i akcje Facebooka spadły w trakcie dzisiejszej sesji o ponad 6,5%. 
Akcje Facebooka (FB.US) rozpoczęły dzisiejszą sesję spadkamai i cena przebiła się poniżej 50 SMA (zielona linia) i długoterminowej linii trendu wzrostowego. Obecnie cena zbliża się do głównego wsparcia na poziomie 257,00 USD. Jeśli nastąpi wybicie dołem, ruch w dół może zostać przedłużony do poziomu 247,00 USD. Jeśli jednak kupującym uda się powstrzymać spadki, wówczas może to rozpocząć kolejny ruch w górę w kierunku 286,50 USD. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót