Akcje Virgin Galactic toną 12% przed otwarciem. Kolejne przesunięcia

13:44 5 sierpnia 2022

Wczoraj Virgin Galactic, spółka zamierzająca dostarczać usługi w sektorze sub-orbitalnej turystyki kosmicznej zaprezentowała raport za II kwartał roku. Kolejne przesunięcie pierwszego turystycznego lotu na II kwartał 2023 roku wyraźnie negatywnie zaskoczyło inwestorów:

EPS: -0,43 USD vs -0,37 USD prognoz

Przychody: 357 tys. USD vs 89,8 tys USD prognoz

Strata netto: 111 mln USD wobec 94 mln USD w II kw. 2021

Koszty badań i rozwoju: 62 mln USD vs 35 mln USD w II kw. 2021

Wydatki netto: 87 mln USD vs 65 mln USD w II kw. 2021

  • Virgin Galactic zanotowało większą o 0,07 USD stratę na akcję od prognoz analityków. Przychody okazały się być blisko 3 krotnie wyższe od założeń analityków - wciąż jednak pozostają niewielkie i nie pokrywają olbrzymich wydatków jakie ponosi firma. Strata netto pogłębiła się wobec wyniku z II kw. 2021 roku. Spółka ponosi coraz większe wydatki w związku ze strategicznymi wydatkami na badania i rozwój infrastruktury;

  • Spółka trzeci raz przesunęła datę pierwszego turystycznego lotu co rynek odebrał bardzo negatywnie. Poprzednio zarząd wskazywał na IV kwartał 2022, następnie I kwartał 2023 roku. Kolejne przesunięcia zwiększają ryzyko w związku z rosnącymi wydatkami i ciążącym spółce brakiem przychodów. Virgin Galactic wciąż jednak posiada blisko 1,1 mld USD w rezerwach, co jeśli firma utrzyma tempo wydatków - powinno wystarczyć na kilka lat intensywnego rozwoju;

  • Zaufanie do zarządu spółki spadło mimo zawiązania szeregu strategicznych partnerstw m.in. z firmą wiodącą firmą przemysłu lotniczego Boeing (Aurora Flight Sciences) oraz luksusową agencją turystyczną Virtuoso. Notowaniom nie pomogły informacje o rozpoczętej budowie fabryki na terenie Phoenix w Arizonie, która ma być gotowa do użytku do końca przyszłego roku i posłużyć jako miejsce do budowy statków klasy Delta. Nie pomogła też informacja o planowanym dostarczeniu pierwszego statku Aurory  do 2025 roku ani zakup ziemi w stanie Nowy Meksyk, gdzie docelowo ma znajdować się ‘Future Astronaut Campus’, zespół obiektów i hoteli należących do Virgin Galactic;

  • Dopóki spółka nie ruszy w kosmos z pierwszymi klientami i nie potwierdzi zdolności do uzyskiwania realnych zysków z wciąż futurystycznego biznesu wycenie walorów wciąż będzie ciążyć ‘spalanie gotówki’ oraz potencjalne problemy ze skalowaniem biznesu w otoczeniu rosnących kosztów kapitału, braków kadrowych i problemów w łańcuchach dostaw. Dziś rynek ewidentnie wycenia niepewną przyszłość firmy, akcje tracą w obliczu spadku sentymentu do ryzyka.

Wykres akcji spółki Virgin Galactic (SPCE.US), interwał D1. Z technicznego punktu widzenia walory spółki poruszają się od pierwszej połowy maja w trendzie wzrostowym. Strona popytu testuje obecnie rejony oporu wyznaczone przez 100-dniową, wykładniczą średnią kroczącą (fioletowa krzywa). Najbliższym wsparciem pozostaje EMA 50 (niebieska krzywa). Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót