Akcje Zoom spadają po słabej prognozie przychodów

19:09 22 listopada 2022

Zoom (ZM.US) zdołał wymazać część strat z pierwszej części dzisiejszej sesji, jednak nadal notowany jest 5% niżej po tym, jak platforma wideokonferencyjna obniżyła roczną prognozę sprzedaży, spodziewając się niższych zysków z upadającego biznesu internetowego.

  • W III kwartale zyski spadły o 4% w porównaniu z rokiem ubiegłym do skorygowanego poziomu 1,07 USD na akcję, przebijając szacunki analityków na poziomie 0,84 USD na akcję.

  • Przychody wzrosły o 5% do 1,102 mld dolarów, poniżej rynkowych szacunków na poziomie 1,094 mld dolarów.  Wzrost sprzedaży spowolnił siódmy kwartał z rzędu, ponieważ firma stara się dostosować do świata po globalnej epidemii Covid.

Najważniejsze informacje z raportu finansowego firmy Zoom. Źródło: alphastreet.com

  • "Kiedy pandemia uderzyła (na początku 2020 r.), łatwe w użyciu rozwiązanie Zoom uratowało sytuację, Zoom przeniknął na rynek wideokonferencji z rekordową prędkością, a spółka szybko osiągnęła poziom 4 mld USD przychodów" - powiedział analityk JMP Securities, Patrick Walravens, który nadaje akcjom rating "market perform".

  • "Wyzwania stojące przed Zoomem to odpieranie konkurencji ze strony Microsoft Teams w przedsiębiorstwach, znalezienie odpowiedniej propozycji wartości, która ustabilizuje 2-miliardowy biznes Online oraz znalezienie kolejnego dużego czynnika wzrostu, który zmieni narrację o "utowarowieniu" i będzie motorem drugiego aktu" - dodał.

  • W bieżącym kwartale spółka spodziewa się przychodów na poziomie 1,095 mld USD i 1,105 mld USD, czyli nieco poniżej prognoz Refinitiv, a w nadchodzącym roku fiskalnym przychody wyniosą 4,37 mld USD i 4,38 mld USD.

 

Akcje Zoom (ZM.US) spadły o niemal 90% od pandemicznego maksimum z października 2020 roku, jednak ruch spadkowy zatrzymał się ostatnio w okolicach poziomu 70,80 USD, co zdołało odeprzeć niedźwiedzie również podczas dzisiejszej sesji. Dopóki cena siedzi powyżej, może zostać uruchomiony impuls wzrostowy w kierunku oporu przy $82.60. Na tym poziomie zaznaczone są poprzednie reakcje ceny oraz zniesienie 23,6% ostatniej fali spadkowej. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót