❗Alert rynkowy: czego oczekiwać po EBC?

14:10 21 lipca 2021

📆 Przygotuj się na jutrzejszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego!

Europejski Bank Centralny przedstawi swoją decyzję w czwartek o godz. 13:45. Oczekuje się, że stopy procentowe pozostaną na niezmienionym poziomie. Sytuacja jest jednak mniej oczywista jeśli chodzi o program skupu aktywów. EBC przeprowadził 18-miesięczny przegląd swojej polityki, co doprowadziło do zmiany celu inflacyjnego banku centralnego. Ponadto Prezes EBC Lagarde zasugerowała, że zmiany mogą również objąć tzw. forward guidance, czyli wytyczne dotyczące przyszłej polityki monetarnej. Rynki zaczęły spekulować, że EBC może przyjąć jeszcze bardziej akomodacyjny ton. Oświadczenie z decyzją może być zatem bardzo ciekawe, natomiast uwaga skupi się również na konferencji z udziałem Lagarde o godz. 14:30. 

Cel inflacyjny

EBC ogłosił wyniki przeglądu swojej strategii w czwartek 8 lipca. Bank zrezygnował z celu inflacyjnego “nieco poniżej 2%” i przyjął symetryczny cel na poziomie 2%. Co to oznacza w praktyce? EBC będzie chciał osiągnąć cel 2%-owej inflacji, przy czym odchylenia w dół i w górę będą równie niepożądane. Dopuszczone będą jednak przejściowe odstępstwa od celu. Z uwagi na to, że EBC miał przez wiele lat problem z osiągnięciem swojego poprzedniego celu, rynki zaczęły spekulować, iż nowy cel może otworzyć drogę do prowadzenia jeszcze bardziej ekspansywnej polityki monetarnej, co - w teorii - powinno prowadzić do wzrostu cen. 

Forward guidance

Prezes EBC zasugerowała również, iż bank centralny może na najbliższym posiedzeniu dokonać zmian swojego forward guidance. Pojawia się pytanie - którego? Forward guidance odnośnie stóp procentowych EBC zakłada, że pozostaną one na niskim poziomie aż do momentu osiągnięcia celu inflacyjnego i wydaje się mało prawdopodobne, że bank zmieniłby to podejście. Z kolei forward guidance odnoszące się do skupu aktywów sygnalizuje, że program PEPP będzie kontynuowany do końca marca 2022 roku. Biorąc pod uwagę rosnącą obecnie liczbę zachorowań i zmianę celu inflacyjnego, EBC może w tym przypadku szykować pewne zmiany - potencjalnie wolniejsze wygaszanie programu PEPP. Wreszcie, foward guidance programu APP (Asset Purchase Programme) zakłada, że będzie on kontynuowany tak długo, jak będzie zachodziła konieczność utrzymania akomodacyjnego wpływu polityki stopy procentowej. Ta część jest przedstawione trochę niejasno, a część uczestników rynku spekuluje, że EBC może zechcieć połączyć to z celem inflacyjnym. 

Reakcja rynku

Choć EBC nie dał zbyt wielu wskazówek odnośnie kierunku zmian swojego forward guidance, rynki wydają się pewne, że zwrot będzie bardziej gołębi, aniżeli jastrzębi. EBC w praktyce podniósł swój cel inflacyjny, a fakt, że bank centralny przez wiele lat zmagał się z osiągnięciem swojego poprzedniego celu, sugeruje, że bank może chcieć nieco poluzować swoją politykę. W takim przypadku euro może znaleźć się pod presją, natomiast zyskać powinny akcje. 

EURUSD w ostatnim czasie traci, a w tym tygodniu kurs znalazł się najniżej od 3 miesięcy. Para walutowa zbliża się powoli do strefy wsparcia, która rozciąga się powyżej 1,1700. Strefa ta jest wyznaczona przez minima z końca marca 2021. Warto podkreślić, że w ostatnich tygodniach na parze walutowej widać wyraźną strukturę spadkową, więc zmiana sentymentu może wymagać wybicia w górę ostatniego niższego dołka przy 1,1880.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót