Alert rynkowy: Czy optymizm na giełdach jest uzasadniony?

12:57 17 kwietnia 2019

Niemiecki DE30 zyskał już 18% od grudniowego dołka, a wzrosty na amerykańskich parkietach były jeszcze większe. Co ciekawe, doszło do tego pomimo spadku niemieckiego indeksu PMI dla przemysłu poniżej poziomu 45 punktów. Czy optymizm rynkowy jest uzasadniony? Czy odczyt za kwiecień pokaże poprawę?

Podsumowanie:
- Wyczekiwany odczyt indeksów PMI za kwiecień już w czwartek o godzinie 9:30
- Inwestorzy mają nadzieję zobaczyć poprawę w danych
- Duża dywergencja pomiędzy ruchami DE30 i danymi przemysłowymi

Kto ma racje - dane czy rynek?

Miesiąc temu rynki wystraszył wstępny odczyt niemieckiego indeksu PMI dla przemysłu, który pokazał spadek poniżej 45 pkt - poziomu, który mógłby sugerować recesję. Spadek indeksu i brak nowych zamówień, a w szczególności nowych zamówień eksportowych, doprowadził do pojawienia się obaw o światowe spowolnienie gospodarcze. Niemniej jednak, rynek szybko otrząsnął się po początkowym szoku, a byki zdołały wypchnąć indeks DE30 na 6-miesięczne szczyty.

 

Dywergencja pomiędzy zachowaniem niemieckiego rynku akcji i niemieckiego indeksu PMI dla przemysłu jest ogromna. Źródło: Macrobond, Dział Analiz XTB

Kluczowym pytaniem jest kto ma rację? Rynek czy dane? Pozostałe dane z niemieckiej gospodarki również zaczynają pokazywać sygnały ostrzegawcze, jednak indeksy PMI są uznawane za wskaźniki wyprzedzające, tak więc to one powinny jako pierwsze zasugerować spowolnienie. Indeksy instytutu ZEW za kwiecień nie pomogły rozjaśnić sytuacji. Indeks sentymentu wzrósł do 3,1 pkt, więcej niż oczekiwano. Niemniej jednak, indeks sytuacji bieżącej załamał się i cofnął do 5,5 pkt - najniższego poziomu od listopada 2014. Ponadto, był to również 7 spadek z rzędu tego indeksu. Pokazuje to, że obecne wzrosty są głównie napędzane przez nadzieję. Nadzieję na porozumienie amerykańsko-chińskie, nadzieję że gołębi Fed zapobiegnie spowolnieniu w USA czy nadzieję, że chińskie programy stymulacyjne wprowadzą gospodarkę z powrotem na ścieżkę imponujących wzrostów. Sytuacja doprowadziła do dużej rozbieżności pomiędzy poziomami indeksów giełdowych, a poziomami wskaźników makroekonomicznych. Jest to szczególnie dobrze widoczne w przypadku gospodarki niemieckiej. Przy braku poprawy danych kontynuacja rynku byka wydaje się być mało uzasadniona.

Sytuacja techniczna na DE30

Od momentu wyznaczenia grudniowego dołka przy 10267 pkt DE30 znajdował się w bardzo silnym trendzie wzrostowym. Koszmarny odczyt indeksów PMI doprawdził jedynie to krótkotrwałej korekty. Indeks porusza się wewnątrz kanału wzrostowego i realizuje zasięg formacji odwróconej głowy z ramionami. Zasięg wybicia z tej formacji sugeruje ruch wzrostowy do 12358 pkt i ten poziom powinien również służyć za najbliższy opór. Z kolei kluczową strefą wsparcia powinny być okolice 10775 pkt - poziomu, który wcześniej służył za opór.

DE30 porusza się w stromym kanale wzrostowym. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót