Alert rynkowy: Decyzja Fed - 4 kluczowe kwestie

12:59 18 września 2019

Fed ogłosi swoją decyzją o godzinie 20:00, zaś 30 minut później rozpocznie się konferencja prasowa Powella. Biorąc pod uwagę, że obniżka ta została już w pełni wyceniona, reakcja rynku będzie zależała od 4 aspektów, które są obiektem niniejszej analizy. 

“Kropki” Fed

W czerwcu aż siedmiu członków FOMC spodziewało się dwóch obniżek stóp w tym roku i takiego rezultatu można oczekiwać również dzisiaj. Znakiem zapytania jest to, jak bardziej gołebie stało się gremium Komitetu od tego czasu. Można spodziewać się, że niektórzy członkowie, jak Bullard czy Kashkari, będą optować za koniecznością dalszego luzowania polityki. Tym samym 2-3 członków za dodatkową obniżkę stóp w tym roku nie wydaje się, że może mocniej ruszyć rynkiem. Niemniej kwestia wyglądałaby już zupełnie inaczej, gdyby przykładowo 5 lub więcej członków preferowało taki scenariusz, choć sądzimy, że poprzeczka dla takiej opcji jest zawieszona dość wysoko, gdyż zakwestionowało by to obecną wizję Powella odnośnie do faktu, iż obecne obniżki stóp są jedynie dostosowaniem w cyklu podwyżek. 

Rynki oczekują kolejnej obniżki we wrześniu. Zasadniczym pytaniem jest to, ilu członków będzie optować za takim scenariuszem. Źródło: Bloomberg

Dysydenci

Niektórzy członkowie wyrażają swój sprzeciw do dalszego luzowania polityki pieniężnej, aczkolwiek nie wszyscy mają prawo głosu. Sądzimy, że podczas dzisiejszego komunikatu okaże się, iż dwóch członków (tak samo jak w czerwcu) będzie przeciwko decyzji FOMC. Niemniej dostrzegamy ryzyko, iż grono to zostanie poszerzone o kolejnego członka, stąd brak takowej zmiany byłoby poniekąd jastrzębią niespodzianką. 

Wzmianka o dostosowaniu w cyklu podwyżek

Ostatnim razem Powell powiedział, że obniżka stóp jest jedynie dostosowaniem w trwającym cyklu podwyżek (eng. mid-cycle adjustment), nie zaś początkiem cyklu obniżek. Fraza ta nie została zbyt dobrze odebrana przez rynki, więc Powell może chcieć jej unikać, niemniej jest pewne, że zostanie o to pytany. Uważamy jednak, że choć sformułowanie może być inne, to wizja ta zostanie utrzymana.

Kłopoty z płynnością

W ostatnich dniach doświadczyliśmy problemów płynnościowych na dolarowym rynku międzybankowym w USA, co skutkowało znacznym wzrostem stawek. Od tego czasu pojawiły się sugestie, iż Fed musi podjąć jakieś decyzje na tym polu. Naszym zdaniem Fed potraktuje to jako aspekt techniczny i zobowiąże się podjąć odpowiednie kroki w razie potrzeby, by utrzymać stopy w akceptowalnym korytarzu. Jakiekolwiek frazy odnośnie do QE byłyby ekstremalnie gołębie, niemniej naszym zdaniem są dość mało prawdopodobne. 

Podsumowując, otwarcie przestrzeni do kolejnych obniżek (wykres “kropkowy”) oraz Powell byłyby gołębimi informacjami, co historycznie prowadziło do wzrostów na indeksach i spadków na dolarze. Z drugiej strony, jastrzębia podwyżka, bez obiecywania dalszej fali ekspansji monetarnej, była historycznie negatywna dla indeksów i pozytywna dla dolara. 

Kluczowy rynek: US500

US500 rozpoczął korektę po ostatnim posiedzeniu Fed w lipcu, po tym jak stopy zostały obniżone, a Powell zasygnalizował jedynie “dostosowanie w obecnym cyklu podwyżek”. Od tego czasu spadki te zostały skorygowane w nadziei na kolejne luzowanie pieniężne, oczekiwania na porozumienie handlowe USA-Chiny oraz niektóre korzystne dane makro z USA. Interpretacja rynku co do ścieżki dotyczącej kolejnego luzowanie polityki będzie bardzo istotna w określeniu dalszego kierunku dla US500, który znajduje się zaledwie 1% od rekordu wszechczasów. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót