Alert techniczny: EURUSD

09:36 19 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • Euro próbuje odrabiać ostatnie spadki, w poniedziałek kurs rośnie 0,13%
  • Formacja oRGR na interwale H1
  • Główna tendencja pozostaje spadkowa

Kurs euro do dolara od dłuższego czasu pozostaje pod presją sprzedających. Pomimo, że początek tego miesiąca przyniósł odreagowanie, to ubiegły tydzień zakończył się na wyraźnym minusie. EURUSD wrócił poniżej strefy oporowej przy 1,1115. Główny trend pozostaje więc spadkowy. W ostatnim czasie ważną rolę odgrywała średnia 50-okresowa, dlatego dopóki cena znajduje się poniżej, obowiązuje scenariusz spadkowy. Jeśli chodzi o kalendarz, za niespełna 30 minut poznamy dane odnośnie inflacji CPI ze strefy euro, które powinny mieć wpływ na kurs EURUSD.

Źródło: xStation5

Patrząc na niższy przedział czasowy - H1, można zauważyć formację pochodzącą z klasycznej analizy technicznej - odwrócona głowa z ramionami. Aktualnie wybita została już linia szyi, a także średnia krocząca, co może zapowiadać większą korektę ostatnich spadków. Niemniej kurs znajduje się w tej chwili we wspomnianej strefie oporowej przy 1,1115, która może powstrzymać dalsze wzrosty. Gdyby doszło jednak do wybicia górą, należy wziąć pod uwagę lokalny układ 1:1, który utrzymuje w ostatnim czasie kierunek spadkowy.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót