Amazon z obniżką cen akcji przez podział walorów

18:01 6 czerwca 2022

Technologiczny gigant Amazon przeprowadził dziś pierwszy od 23 lat podział akcji tzw. split. Spółka notowana jest już ponad 3% wyżej.

  • Dzięki podziałowi akcji cena spadła dwudziestokrotnie przez co obniżony został próg wejścia dla inwestorów detalicznych. Do tej pory za akcje Amazonu były drogie, za jedną akcję trzeba było zapłacić ponad 2200 USD. Na początku roku było to blisko 4000 USD;
  • Podział akcji tzw. split został przeprowadzony w stosunku 20:1 co znaczy, że za każdą 'starą' akcję inwestorzy otrzymali 20 nowych, co bezpośrednio nie miało wpływu na wynik na pozycjach oraz wartość posiadanych walorów;
  • Akcje  ponownie wyceniane są na trzycyfrowych poziomach, pierwszy raz od blisko 5 lat. Według analityków Bank of America podziały akcji zwykle prowadzą spółki do większych zysków.

Amazon pozostaje gigantem zarówno jeśli chodzi o sektor e-commerce i handel internetowy jak i chmurę obliczeniową i usługi technologiczne,  w tym Amazon Web Services. Od początku roku akcje Amazona straciły ponad 26%, blisko dwukrotnie więcej od indeksu S&P500 i obecnie kontynuują odreagowanie. W szczucie paniki przecena względem początku roku sięgała blisko 46%. Paliwa spadkowiu walorom Amazona dodawały obawy wokół kondycji konsumentów w USA w obliczu podwyżek stóp procentowych i galopującej inflacji. Kolejną spółką noszącą się z zamiarem przeprowadzenia podziału akcji jest Alphabet (GOOG.US). 
Akcje Amazon (AMZN.US), interwał W1. Walory Amazona doświadczyły potężnych wzrostów podczas trwającej pandemii COVID-19 i  związanemu z nią rosnącemu e-commerce oraz popularności platform streamingowych, które również oferuje spółka. Wzróst też popyt na usługi w chmurze obliczeniowej. W wyniku problemów w łańcuchach dostaw i galopującą inflacją sentyment wokół walorów Amazonu uległ pogorszeniu od początku roku przez co firma zaliczyła głęboką przecenę, wyniki finansowe również okazały się poniżej oczekiwań. Spadki wyhamowały jednak w okolicach zniesienia 71.6 wg. Fibonacciego, na poziomach bliskich 100 USD skąd obserwujemy zdecydowaną poprawę. Obecnie walory przekroczyły 61.8 zniesienie Fibo. Pierwszy opór znajduje się na poziomach w okolicach 150 USD, gdzie znajduje się z kolei 38.2 zniesnienie wg. Fibonacciego. W razie zdecydowanego pogorszenia sentymentów dołki mogą wyznaczać psychologiczne poziomy 100 USD, gdzie poprzednio została zatrzymana podaż. Kolejna strefa popytowa znajduje się przy 80 USD, na poziomach z marca 2020 roku. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót