Ataki dronów w Arabii Saudyjskiej powodują największe pojedyncze zaburzenie na rynku ropy w historii

06:56 16 września 2019

Podsumowanie:

  • Największy zakład naftowy w Arabii Saudyjskiej został zaatakowany podczas weekendu
  • Ataki zatrzymały produkcję ropy naftowej na poziomie ponad 5 mln brk na dzień, co odbija się na światowym rynku ropy
  • Arabia Saudyjska planuje utrzymać eksport surowca bez zmian korzystając ze swoich zapasów

Ropa naftowa zaliczyła gargantuiczny skok cenowy podczas poniedziałkowego otwarcia, po tym jak w trakcie weekendu dokonany został atak dronów na największy zakład naftowy w Arabii Saudyjskiej. Grupa Houti z Jemenu, popierana przez Iran przyznała się do dokonania ataków. Co stało się na rynku ropy. Ogromny skok cenowy spowodowany został tymczasowym zatrzymaniem podaży na poziomie 5,7 mln brk na dzień, co stanowi połowę dziennego wydobycia w Arabii Saudyjskiej, lub jednocześnie 5% światowej podaży. Jest to jednocześnie największe pojedyncze zaburzenie podaży w historii. Podczas weekendu, CEO Aramco zapowiedział, że firma dostarczy więcej informacji na temat dalszych kroków w przeciągu 48 godzin. To oznacza, że jakieś informacje powinny być opublikowane dzisiejszego dnia. Warto zauważyć, że eksport Arabii Saudyjskiej w zeszłym tygodniu wynosił ponad 7 mln brk na dzień, z czego 75% trafiało do krajów azjatyckcich.

Arabia Saudyjska posiada ok. 188 mln brk rezerw, co oznacza, że mogłaby utrzymywać  stracone moce produkcyjne kompletnie bez zmian przez 37 dni (Arabia już poinformowała o utrzymaniu eksportu bez zmian). Dodatkowo Stany Zjednoczone wskazały, że również zamierzają użyć swoich strategicznych rezerw w przypadku zajścia takiej potrzeby. Rezerwy Stanów Zjednoczonych wynoszą 640 mln rbk, co stanowi ok. 52 dni amerykańskiej produkcji. Finalnie pojawiły się nieoficjalne informacje, że Arabia Saudyjska może przywrócić 50% swojej traconej mocy produkcyjnej w przeciągu tygodnia. Z pewnością ograniczyłoby to presje na dalsze wzrosty cen

 

 

Ataki dronów podczas weekendu spowodowały największe pojedyncze zawirowanie na rynku ropy naftowej w historii. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót