BoJ przedłuża swoje wytyczne dotyczące polityki monetarnej

08:49 25 kwietnia 2019

Podsumowanie:

  • Bank Japonii zapewnił, że utrzyma niskie stopy procentowe przynajmniej do wiosny 2020
  • Mieszane informacje napływające z Azji ze względu na fatalne dane PKB z Korei Południowej
  • Ważne wyniki amerykańskich spółek, spadki na Wall Street w środę

BoJ utrzymuje politykę bez zmian

Zgodnie z oczekiwaniami Bank Japonii utrzymał stopy procentowe bez zmian i nieznacznie zmienił projekcje inflacyjne. BoJ oczekuje, że inflacja bazowa w roku fiskalnym 2020/2021 będzie na poziomie 1,4% zamiast 1,5% podczas poprzedniej projekcji ze stycznia. Pozostałe miary inflacyjne CPI oraz PKB pozostały bez zmian. Jednocześnie bank centralny przedłużył swoje wytyczne dotyczące polityki monetarnej, sugerując że niskie stopy procentowe pozostaną bez zmian przynajmniej do wiosny 2020 roku. Naszym zdaniem nie jest to żadna zmiana perspektyw dla japońskiejgo jena, biorąc pod uwagę wciąż niską inflację oraz brak impetu wzrostu gospodarczego w realiach globalnego spowolnienia. Bank centralny utrzymuje również chęć elastycznego kupowania obligacji rządowych, aby baza monetarna zwiększała się w rocznym tempie na poziomie 80 bilionów jenów. Kontrola krzywej dochodowości z celem 0% dla rentowności 10 letnich również pozostaje w grze, choć 2 głosy nie popierały tej kwestii (podobnie jak podczas poprzedniego spotkania). Oprócz tego BoJ będzie kontynuował zwiększanie posiadanych ETFów i rozważy wprowadzenie instytucji kredytowej dotyczących posiadanych instrumentów. Będzie to oznaczał, że BoJ może pożyczać swoje udziały ETF dla uczestników rynku. Rynek akcji oraz jen nie zareagował na te doniesienia. Jak widać BoJ jest bardzo daleko od jakiejkolwiek zmiany kierunku w polityce monetarnej.

 

 

USDJPY wciąż znajduje się blisko poziomu 112. Jeżeli uda się w końcu wyjść powyżej, kolejny poziom oporu to 114,3. Z kolei najbliższe ważniejsze wsparcie znajduje się przy poziomie 109,8. Źródło: xStation5

Niewesołe wieści z Azji, kolejne solidne wyniki finansowe z amerykańskich spółek

Pisząc o Japonii warto przenieść się na podobny rynek, czyli do Korei Południowej. Niestety napływające wieści z tego kraju nie są zbyt dobre, gdyż w Q1 gospodarka skurczyła się o 0,3% k/k, co kompletnie minęło się z oczekiwaniami wskazującymi na 3,1% r/r wzrostu. Jest to najgorszy odczyt kwartalnego PKB od końca 2008 roku. W ujęciu rocznym wzrost spowolnił do 1,8% r/r z poziomu 3,1% r/r, natomiast konsensus wskazywał na 2,5% wzrost. Chociaż prywatna konsumpcja wzrosła jedynie 0,1% k/k, co jest najwolniejszym tempem od 2016 roku, największe rozczarowanie przyszło ze strony inwestycji, które spadły o 10,8%.  Jest to najgorszy wynik od początku 1998 roku. Jak widać gospodarka Korei Południowej, która napędzana jest eksportem, cierpi ze względu na niepewności handlowe oraz globalne spowolnienie. Nie jest to zbyt doby znak dla azjatyckich gospodarek.

 

 

Gospodarka koreańska rozwinęła się w ujęciu rocznym w pierwszym kwartale w najwolniejszym tepie od kryzysu finansowego. Źródło: Bloomberg

Finalnie warto zwrócić uwagę na wyniki amerykańskich gigantów. Po sesji na Wall Street mieliśmy publikację Microsoft, Visa, Paypal oraz Tesla. Oprócz ostatniej wymienionej spółki mamy do czynienia z pozytywnymi zaskoczeniami pod względem EPSu oraz przychodów. Co więcej, pomimo ograniczonej aktywności gospodarczej, PayPal zrewidował w górę swoje oczekiwania dotyczące EPSu na cały rok. Spółka oczekuje EPS pomiędzy 2,94 oraz 3,01 USD w porównaniu do 2,84-2,91 wcześniej. Z kolei Tesla pokazała kolejną stratę, która okazała się być większa od oczekiwań (-2,9 USD wobec -1,3 USD na akcję). Spółka potwierdziła wytyczne dotyczące dostaw w tym roku na poziomie 360-400 tys. Po sesji giełdowej w trakcie notowań po sesyjnych akcje Microsoftu zyskiwały, Visa traciła, PayPal zyskiwał umiarkowanie, natomiast Tesla traciła.

Inne informacje:

  • Moody’s wskazuje, że awersja do ryzyka wpłynęła na słabsze chińskie spółki

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót