Chińska gospodarka traci impet

08:09 18 października 2019

Podsumowanie:

  • Wzrost gospodarczy w drugiej co do wielkości gospodarce świata spowolnił w III kwartale bardziej niż się spodziewano 
  • Pośród  szeregu odczytów za wrzesień, produkcja przemysłowa zaskakuje pozytywnie
  • Reakcja rynków finansowych na chińskie dane była raczej znikoma

Druga co do wielkości gospodarka świata rozwijała się w tempie 6% w ujęciu rocznym w ostatniego kwartału, podczas gdy rynek spodziewał się odczytu na poziomie 6,1%. Było to kolejne spowolnienie wzrostu, poprzednio wskaźnik wynosił z 6,2%. Obecny odczyt pokazuje, że było to najwolniejsze tempo wzrostu od prawie trzech dekad. Niemniej wygląda na to, że rząd chiński jest na dobrej drodze do wypełnienia swojego planu na ten rok, kóry zakłada osiągnięcie wzrostu pomiędzy poziomem 6% a 6,5%. Przyglądając się szczegółowym danym, można zauważyć, że głównym czynnikiem hamującym wzrost w minionym kwartale były słabe inwestycje, ponieważ ich udział w PKB spadł do 19,8% z 25,9%. Jednocześnie, mniejszy popyt krajowy wpłynął na przeszacowanie importu, zwiększając tym samym udział eksportu netto we wzroście PKB do 19,6% w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Z kolei udział konsumpcji we wzroście gospodarczym wzrósł do 60,5% z 55,3%, do czego przyczyniły się znaczące obniżki podatków dokonane na początku tego roku. 

W świetle kwartalnego wydania PKB, szereg wskaźników miesięcznych przyciągnął nieco mniej uwagi. W każdym razie, były to dość przyzwoite dane przy czym produkcja przemysłowa była najbardziej zaskakująca i wynosiła 5,8% r./r., co oznacza wynik znacznie powyżej konsensusu, który wynosił 4,9% r./r. Sprzedaż detaliczna wzrosła o 7,8% rok do roku i odpowiadała rynkowym oczekiwaniom, podczas gdy inwestycje w środki trwałe (z wyjątkiem inwestycji w sektorze wiejskim) wzrosły o 5,4% w ujęciu rocznym. Ogólnie rzecz biorąc, reakcja rynków finansowych na te publikacje była raczej ograniczona, a nawet nieco negatywna, jeśli chodzi o to, jak do tej pory radziły sobie chińskie indeksy. Patrząc w przyszłość, inwestorzy powinni zwracać uwagę na trwająca wojnę handlową pomiędzy USA i Chinami.

Wzrost inwestycji w aktywa trwałe jest nadal napędzany głównie przez przedsiębiorstwa państwowe. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót