Czy Chiny mogą zatrzymać rajd surowców?

11:12 27 maja 2021

Chiny podejmują kolejne kroki w celu zahamowania ruchów spekulacyjnych na kluczowych dla gospodarki surowcach. Należą do nich przede wszystkim takie surowce jak miedź, aluminium, rudy żelaza, czy również surowce agri, takie jak soja i kukurydza. Wprowadzony został nie tylko 5 letni plan, w którym lokalne władze będą przyglądać się działaniom przedsiębiorców i nakładać różnego rodzaju limity czy kary dotyczące zapasów, eksportu, importu, itd., ale również zakazują sprzedawania produktów inwestycyjnych opartych na surowcach dla inwestorów indywidualnych. Warto zauważyć, że klienci Bank of China stracili na ropie... 1,5 miliarda dolarów w trakcie silnej wyprzedaży z kwietnia zeszłego roku. Widać wobec tego, że skala inwestowania nawet detalicznego może być spora. 

Bank CBA wskazuje, że działania podjęte przez Chiny to za mało, aby schłodzić rynek. CBA cytuje przede wszystkim rosnący popyt w kraju, choć warto zauważyć, że mamy również wyraźne ożywienie gospodarcze na całym świecie. CBA widzi również, że podaż może w dalszym ciągu spadać na surowcach rolnych, takich jak soja czy kukurydza, co może pomóc surowcom po ostatniej wyprzedaży. Czy jednak faktycznie surowce motywowane są przede wszystkim obawami o brak podaży oraz nadmierny, odradzający się popyt?

Jak wyliczył Bloomberg, lwia część ruchu na surowcach była powiązana z sentymentem, apetetyem na ryzyko, czy samymi oczekiwaniami, co do zmian w fundamentach. Faktyczne zmiany w fundamentach miały ograniczony wpływ na budowanie presji wzrostowej, choć w oczy rzuca się lekka przewaga popytu nad podażą. Źródło: Bloomberg

Z drugiej strony należy przyznać, że ruch na surowcach nie wziął się jedynie z oczekiwań i apetytu na ryzyko. Widać, że wostatnich miesiącach juan wyraźnie umacnia się do dolara amerykańskiego, co pokazuje potencjalną siłę chińskiej gospodarki. Jeśli oczywiście Chiny są mocne, powinno to przekładać się na większy popyt na surowce przemysłowe i to w zasadzie obserwujemy, bazując na zmianie zapasów w ostatnich miesiącach. Juan onshore jest najmocniejszy do dolara od 2018 roku. WIdać również domykającą się dywergencję pomiędzy USDCNY (odwrócona oś) oraz miedzią. Widać również, że największa presja ze strony waluty na wzrost cen miedzi miała miejsce w IV kwartale 2020 oraz I kwartale 2021 roku. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót