Czy dojdzie dzisiaj do głosowania w Wielkiej Brytanii?

09:41 21 października 2019

Obecnie toczy się walka z czasem w stosunku do terminu oficjalnego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. W trackie weekendu parlament zdecydował się opóźnić głosowanie i pierwsze głosy mówiły o tym, że następne nie odbędzie się przed wtorkiem. Niemniej rząd ma naciskać na speakera Izby Gmin Johna Bercowa, aby ten zezwolił dzisiaj na głosowanie, aby rząd mógł przedstawić przepisy prawne dotyczące Brexitu. Wydaje się jednak, że nawet w przypadku zezwolenia na przeprowadzenie głosowania, wciąż mogłoby dochodzić do propozycji poprawek.

Tymczasem szef ERG wskazuje, że frakcja zamierza iść na kompromis, aby tylko doprowadzić do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Do tego jednak trzeba doprowadzić do ogłoszenia terminu głosowania. Zwiększa to jednak szanse na wygraną ze strony Johnsona. Funt w odpowiedzi na ostatnie informacje lekko zyskuje. Zysk funta jest jednak wyraźniejszy na parze GBPUSD niż na parze EURGBP.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót