Czy mocne dane za listopad z Chin są oznaką ożywienia?

09:55 16 grudnia 2019

Podsumowanie:

  • Produkcja przemysłowa w listopadzie osiągnęła najwyższy roczny wzrost od czerwca

  • Porozumienie handlowe między Chinami oraz USA może zmniejszyć niepewność dotyczącą perspektyw dla wzrostu gospodarczego. Pozostaje jednak wiele znaków zapytania.

  • Zwiększenie zakupów produktów rolnych z USA może doprowadzić do obniżenia inflacji spowodowanej wzrostem cen wieprzowiny w Chinach. 

Dzisiejsze dane z Chin w postaci produkcji przemysłowej dały powody do optymizmu, gdyż dynamika wzrostu za listopad wyniosła 6,2% r/r, co było największym wzrostem od czerwca. Wzrost ten był zdecydowanie większy od oczekiwać, a co więcej sprzedaż detaliczna wzrosła o 8% r/r, co również było wynikiem większym niż oczekiwano. W tym samym czasie, inwestycje w środki trwałe (bez rolnictwa) wzrosły o 5,2% r/r w pierwszych 11 miesiącach tego roku, co było zgodne z październikowym tempem wzrostu. Dane dotyczące produkcji przemysłowej mogą stanowić ważny sygnał dla potencjalnego ożywienia gospodarczego w drugiej największej gospodarce na świecie. Co więcej, ostatnio osiągnięte porozumienie może dodatkowo poprawić nastroje wśród inwestorów. 

Warto w tym miejscu wspomnieć również o umowie handlowej między USA oraz Chinami, która zakłada zakup produktów o wartości 50 mld USD. Dobra, które zawierać będą również wieprzowinę, w przypadku zwiększonej skali mogą doprowadzić do obniżenia inflacji żywnościowej w Chinach (wzrost cen wieprzowiny stanowił 60% całego wzrostu inflacji za listopad). Wobec takich wiadomości PBOC będzie mógł kontynuować subtelne wprowadzanie luźniejszej polityki monetarnej, która nakierowana jest na pobudzenie wzrostu gospodarczego. Jeżeli nie będziemy mieli do czynienia z dalszym spowolnieniem na świecie, a Chiny i USA będą redukować taryfy celne, to można oczekiwać, że deflacja producencka w Chinach w końcu się zakończy. 

Odbicie produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej jest pozytywną oznaką dla potencjalnego ożywienia. Źródło: Macrobond, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót