Czy Trump przesunie wybory?

15:20 30 lipca 2020

Donald Trump zaczyna odczuwać możliwą przegraną w zbliżających się wyborach w Stanach Zjednoczonych. W swoim ostatnim tweecie sugeruje, że przy obecnym stanie pandemii głosowanie może nie być najlepszym pomysłem. Co jednak w przypadku, jeśli faktycznie miałoby dojść do przesunięcia tych wyborów?

Dzień wyborów w USA jest ustalony prawem z 1845 roku i wypada zawsze we wtorek po pierwszym poniedziałku listopada co 4 lata. W tym roku jest to 3 listopad. Zmiana tej daty musiałaby wymagać aktu prawnego ze strony Kongresu, który musiałby być zaakceptowany przez Izbę Reprezentantów kontrolowaną przez Demokratów oraz Senat kontrolowany przez Republikanów. W tym drugim przypadku to raczej nie problem, natomiast w pierwszym, zmiana jest praktycznie niemożliwa. 

Zakładając jednak hipotetycznie, że Kongres poprze taką inicjatywę, kadencja Trumpa kończy się 20 stycznia 2021 roku. Kolejną osobą, która miałaby objąć urząd jest wiceprezydent, którego kadencja również kończy się w styczniu. Kolejna osoba to spiker Izby Reprezentantów, czyli Nansi Pelosi. Jej kadencja jednak kończy się już w grudniu. Okazuje się, że kolejnym nastarszym rangą urzędnikiem byłby 86 letni Republikanin zasiadający w Senacie - Chuck Grassley, który jest aktualnie przewodniczącym Senatu. 

Wydaje się jednak, że scenariusz ten jest na ten moment bardzo abstrakcyjny. Czy posłuży to Trumpowi do ataku na Demokratów, czy ma raczej na celu podsycenie społeczeństwa i zmuszenie drugiej strony do jakiejś ugody?

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót