Czy USA faktycznie zbankrutują 1 czerwca?

17:12 23 maja 2023

Obecnie temat podniesienia limitu zadłużenia jest tematem numer jeden, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale również na całym świecie, w związku z tym, że ewentualne bankructwo USA oznaczałoby problemy globalnego rynku finansowego.

Janet Yellen powtarza, że środki na obsługę zobowiązań skończą się 1 czerwca, co jest uznawane za tzw. datę X. McCarthy, spiker Izby Reprezentantów wskazuje na to, że prawdopodobnie uda się dogadać z prezydentem na temat ustawy budżetowej, co pozwoli na podniesienie limitu zadłużenia przed tą datą. Z drugiej strony McHenry, również z Partii Republikańskiej wskazuje, że data faktycznego bankructwa może być oddalona w czasie.

Jak pisze Washington Post, Departament Skarbu miał wystosować zapytanie do różnych federalnych agencji, aby te opóźniły jak najmocniej najbliższe płatności. To pozwoliłoby przesunąć środki na to, aby dalej spłacać zobowiązania. WP informuje również, że analitycy z Wall Street estymują, że środki finansowe zostaną wyczerpane dopiero 8-9 czerwca.

Kluczową datą jest w tym wypadku 15 czerwca, kiedy spływać będą kwartalne podatki, dzięki czemu po tej dacie Departament Skarbu będzie miał środki na kolejne spłaty. Wtedy najprawdopodobniej data X zostanie przesunięta na lipiec lub nawet znacznie później. Zdaniem komentatorów z Waszyngtonu, Departament Skarbu ma jeszcze sporo „trików” i „asów w rękawie”, które mają pozwolić na normalne funkcjonowanie USA do 15 czerwca, kiedy to na rachunki państwa napłyną spore środki.

Dodatkowo Departament Skarbu czy prezydent mają bardzo dużo opcji do wykorzystania, które jednak nie wydają się bardzo prawdopodobne. Są to:

  • Sprzedaż obligacji posiadanych przez niektóre rządowe fundusze powiernicze. Po osiągnięciu nowego limitu zadłużenia, fundusze te ponownie zostałyby zasilone w papiery dłużne
  • Sprzedaż aktywów trwałych takich jak ziemia, federalne budynki
  • Sprzedaż złota należącego do Departamentu Skarbu w kwocie 500 mld dolarów
  • Opóźnienie lub zawieszenie płacenia rachunków, pensji przez agencje federalne

Widać, że rynek wciąż obawia się tego, że USA mogą mieć problemy ze spłatą zobowiązań. Obligacje z zapadalnością po dacie X notowane są ze znacznie wyższą rentownością. Źródło: Bloomberg

TNOTE kontynuują spadki po wybiciu się z formacji trójkąta i dodatkowo przebijają wsparcie przy zniesieniu 38.2 ostatniej fali wzrostowej. W tym miejscu mieliśmy lokalne dołki wyznaczającą dolną strefę konsolidacji. Kluczowym wsparciem jest obecnie zniesienie 50.0, a następnie poziomy poniżej 112 punktów, gdzie znajduje się dolne ograniczenie wzrostowego kanału trendowego. Te poziomy byłyby możliwe, jeśli USA faktycznie nie osiągnęłyby limitu zadłużenia do 1 czerwca. Z drugiej strony wydaje się, że techniczne bankructwo jest mało prawdopodobne. Jeśli nowy limit zostanie ustanowiony, można będzie spodziewać się sporego odbicia na TNOTE. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót