DAX doświadczy znaczącej rekonstrukcji w trakcie weekendu!

12:27 17 września 2021
 • Gruntowna metamorfoza indeksu DAX
 • Nowe kryteria włączenia do indeksu
 • Rozszerzenie do formatu 40 spółek
 • DE30 notowany jest w wąskim zakresie

Niemiecki DAX przejdzie potężną metamorfozę po zamknięciu dzisiejszej sesji. Kryteria włączenia do indeksu ulegną zmianie, podobnie jak rozmiar indeksu. Niektórzy postrzegają tę zmianę jako szansę, aby niemiecki indeks przestał być postrzegany jako cykliczny benchmark i stał się bardziej zorientowany na wzrost, podobnie jak indeksy z Wall Street. Przyjrzyjmy się bliżej, co się zmieni i czy będzie miało to wpływ na rynek, czy też nie.

Zmiany kryteriów kwalifikacji

Niemiecki indeks blue chipów DAX jest utrzymywany w formacie 30-członowym od momentu jego powstania 1 lipca 1988 r. Kryteria, które musiały zostać spełnione, aby uwzględnić go w indeksie, również się nie zmieniły, a spółki, które chciały zakwalifikować się do członkostwa w indeksie, musiały być jednymi z największych na niemieckiej giełdzie pod względem kapitalizacji rynkowej i wolumenu obrotów. Zdecydowano jednak, że należy zająć się takimi zdarzeniami jak upadek Wirecard z powodu nieprawidłowości księgowych i opracowano nowy zestaw kryteriów.

Chociaż kapitalizacja rynkowa pozostanie jednym z kluczowych czynników włączenia, wolumen obrotu nie będzie już miał tak wysokiego priorytetu. Poza tym większy nacisk zostanie położony na to, aby do indeksu trafiały wyłącznie firmy o wysokiej jakości. Tylko firmy, które wygenerowały dodatnią EBITDA w dwóch ostatnich latach finansowych, będą mogły kwalifikować się do członkostwa w DAX. Spółki chcące wchodzić w skład indeksu DAX będą również musiały posiadać komitet audytu wewnętrznego, a także rejestr terminowych publikacji swoich sprawozdań finansowych.

Nowi członkowie indeksu:

Kolejną dużą zmianą, a na pewno bardziej widoczną dla inwestorów, jest rozszerzenie indeksu z obecnego 30-składnikowego formatu do nowego 40 jednostkowego składu. Włączenie większej liczby spółek do niemieckiego indeksu ma podobno lepiej odzwierciedlać gospodarkę. Czy tak faktycznie będzie, czy też nie, okaże się to dopiero w przyszłości. Pewne jest jednak to, że ekspansja sprawi, że indeks będzie bardziej zróżnicowany, ponieważ nowe spółki będą pochodzić z sektorów, które były w nim niedostatecznie reprezentowane.

Lista nowych spółek:

 • Airbusa (AIR.DE)
 • Puma (PUM.DE)
 • Porsche Automobil Holding (PAH3.DE)
 • HelloFresh (HFG.DE)
 • Zalando (ZAL.DE)
 • Siemens Healthineers (SHL.DE)
 • Sartorius (SRT.DE)
 • Qiagen (QGEN.US)
 • Brenntag (BNR.US)
 • Symrise (SY1.DE)

Choć lista nowych członków obejmuje niektóre akcje cykliczne, takie jak Airbus czy Porsche Automobil Holding, większość nowych elementów indeksu można uznać za akcje wzrostowe. Co więcej, w wielu przypadkach nowi członkowie to „zwycięzcy pandemii”, którzy doświadczyli znacznego wzrostu cen akcji w 2020 r., co pozwoliło im spełnić kryteria kapitalizacji rynkowej. Dodanie do DAXu większej liczby spółek technologicznych może sprawić, że stanie się on mniej cykliczny i bardziej zorientowany na wzrost, tak jak indeksy amerykańskie i azjatyckie, które ostatnio konsekwentnie przewyższały indeksy niemieckie.

 

 

Podstawowe dane o 10 nowych członkach DAX. Zwroty od początku roku są oparte na wczorajszych cenach zamknięcia (16 września 2021). Źródło: Bloomberg, XTB

Wpływ na inwestorów

O ile rozszerzenie indeksu DAX do 40 członków ma sprawić, że indeks lepiej odzwierciedli niemiecką gospodarkę, sama zmiana nie będzie miała wpływu na poziom indeksu. Indeks zostanie skorygowany tak, aby poziom indeksu po zmianie zrównał się z poziomem indeksu przed zmianą w momencie wejścia w życie (zamknięcie sesji piątkowej). Nie oznacza to jednak, że na początku sesji w poniedziałek nie będzie luk cenowych. Mogą występować luki, ale będą one wynikać z warunków rynkowych, a nie zmian indeksu.

W XTB zdecydowaliśmy się nie dostosowywać nazw instrumentów związanych z DAX do nowej wielkości indeksu. W rezultacie nazwy instrumentów, takie jak DE30 i DE30.cash, nie zostaną zmienione w celu odzwierciedlenia nowego 40-członowego formatu indeksu. Pozycje, które będą utrzymywane przez inwestorów na tych instrumentach po zamknięciu piątkowego handlu, nie zostaną w żaden sposób zmienione w ciągu weekendu.

Analiza techniczna

DE30 poruszał się w tym tygodniu w trendzie bocznym pomiędzy wsparciem oznaczonym zniesieniem 38,2% ruchu wzrostowego rozpoczętego w połowie lipca (obszar 15650 pkt) a oporem oznaczonym zniesieniem 23,6% (obszar 15770 pkt). Podczas gdy indeks miał trudności z rozpoczęciem dużego ruchu w którąkolwiek ze stron w ostatnich dniach, należy zauważyć, że na rynku utrzymuje się niedźwiedzia tendencja. Indeks zmaga się z przebiciem się powyżej linii trendu spadkowego i kontynuuje handel w zakresie struktury Overbalance, odnotowując największą korektę obecnego impulsu spadkowego. Byki z rynku DE30 muszą wypchnąć indeks powyżej górnej granicy struktury Overbalance na 15 835 pkt, aby perspektywa była nieco korzystniejsza dla strony kupującej. Niemniej jednak należy również zauważyć, że indeks znajduje się mniej niż 2,5% poniżej swoich historycznych maksimów, a ruch powyżej górnej granicy struktury Overbalance wymagałby wzrostu cen o około 1%.

Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót