DE30: DAX w konsolidacji przed odczytem PPI w USA

11:41 9 grudnia 2022

Ostatnia w tym tygodniu sesja giełdowa na rynku niemieckim przynosi umiarkowane wzrosty indeksu DAX. Niemniej, skala zwyżek jest raczej niewielka, a indeks utrzymuje się w strefie bliskiej wczorajszych poziomów zamknięć. Inwestorzy podczas dzisiejszej sesji skupią się przede wszystkim na odczycie inflacji PPI w USA (godzina: 14:30). 

 

Rynek swapów wycenia obecnie blisko 19% szans na podwyżkę stóp o 75 pb na grudniowym posiedzeniu EBC. Źródło: Bloomberg

 

Wykres indeksu DE30, interwał D1. Benchmark niemieckich blue chipów notuje mieszane poziomy podczas dzisiejszej sesji. Źródło: xStation 5

 

Piątkowa sesja na rynku niemieckim przynosi umiarkowane wzrosty większości sektorów gospodarki. Źródło: Bloomberg

Wiadomości: 

  • Walory Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) tracą dzisiaj ponad 5% w związku z obniżeniem perspektyw wynikowych wobec niepewności pandemicznej w Chinach.

 

Źródło: Bloomberg

  • Udane podwyższenie kapitału przez bank Credit Suisse (CSGN.CH) wzmocniło akcje banku o ponad 3%. 

  • Walory Pumy (PUM.DE) oraz Adisas (ADS.DE) zyskują mimo słabych wyników amerykańskiego konkurenta, spółki Lululemon (LULU.US).

 

Źródło: Bloomberg

 

Zmiany udziałów instytucji w poszczególnych spółkach indeksu DAX (dane z ostatniej sesji). Źródło: Bloomberg

 

Największe zmiany procentowe spółek wchodzących w indeks DAX. Źródło: Bloomberg

 

Najbardziej aktywne walory indeksu DAX (DE30). Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót