⏬DE30 najniżej w tym roku

12:47 23 września 2022

Europejskie indesky pod mocną presją sprzedających wobec mocnego ryzyka recesji

Dzisiaj obserwowaliśmy potężne spadki indeksów PMI w Niemczech oraz dalsze spadki indeksu PMI dla przemysłu we Francji. Niemniej nastroje wśród niemieckich przedsiębiorców nie były tak fatalne od początku pandemii. Tym sasmym DE30 przebija się przez ważne wsparcie w okolicach 12400-12500 punktów. Warto zauważyć, że jest to 4 test tej strefy, dlatego jeśli nie dojdzie do powrotu powyżej na koniec sesji, przyszły tydzień może przynieść kontynuację ruchu.

Oprócz tego warto wspomnieć, że dzisiejsze poziomy DE30 są najniższe od listopada 2020 roku i zbliża się poziom zniesienia 50.0 całego post-covidowego odbicia. Dzisiaj nie obserwujemy wzrostu cen energii w Europie, ale obecne ceny i tak są na tyle wysokie, aby powodować ogromne problemy wśród przedsiębiorców. Na ten moment DAX traci 2,5%, natomiast spadki w przypadku polskiego WIG20 sięgają 3,4% i są największe na Starym Kontynencie. 

Mocny wzrost rentowności w Europie oraz w USA jest kolejnym powodem odwrotu od rynku akcji. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót