Dobre nastroje przed rozmowami handlowymi poprawiają kondycję na giełdach

19:33 9 października 2019

Wall Street w górę

Pomimo dodania wielu chińskich firm na czarną listę ze strony USA, chińska strona zdecydowała się na gest dobrej woli przez rozpoczęciem negocjacji handlowych na wysokim szczeblu. Mianowicie Chiny poinformowały o chęci zwiększeniu zakupów soi o dodatkowe 10 mld USD. Taka informacja doprowadziła do wyraźnego odbicia cen soi oraz indeksów na Wall Street, co poprawiło ogólne nastroje na rynkach finansowych. Niemniej warto pamiętać, że Chiny perswadują porozumienie częściowe, którym nie jest zainteresowany Donald Trump. Wobec tego istnieje szansa na to, że rozmowy kolejny raz nie zmienią niczego na rynku.

Przerwanie rozmów w sprawie Brexitu

Dzisiaj pojawiły się informacje, że Unia Europejska nie będzie rozmawiać już z Johnsonem na temat porozumienia. Tak sytuacja jest związana z tym, że warunki postawione przez Johnsona są nie do zaakceptowania ze strony Unii Europejskiej. Z drugiej strony sam brytyjski premier poinformował, że jutro zamierza się spotkać ze swoim odpowiednikiem z Irlandii i zamierza próbować zakończyć obecny polityczny impas.

Mieszane dane z rynku ropy

Zapasy ropy naftowej wg DOE wzrosły wyraźnie, jednak obserwowany był jednocześnie spory spadek zapasów produktów ropopochodnych. Warto jednak zwrócić uwagę, że wszystko jest zgodne z sezonowością. Produkcja zwiększyła się aż o 200 tys., co nakłada dalszą presję podażową na rynek. Wzrosty na rynku ropy zostały ograniczone poprzez publikacje raportu

W oczekiwaniu na minutes

Dzisiaj o godzinie 20:00 kluczowa publikacja z USA w postaci minutes z ostatniego posiedzenia FOMC. Niemniej warto pamiętać, że od ostatniej decyzji o obniżeniu stóp procentowych sporo się zmieniło, co może prowadzić do braku aktualności dzisiejszej publikacji.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót