Elon Musk kolejny raz sprzedaje udziały w Tesli

09:10 10 sierpnia 2022

Dokumenty Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ujawniły, że Musk dokonywał sprzedaży akcji Tesli w dniach 5 - 9 sierpnia. Łączna ilość sprzedanych akcji wyniosła ok. 7,92 mln, ich wartość wyniosła prawie 7 mld USD. Musk dokonał sprzedaży przy średniej cenie 869 USD za akcję. W kwietniu Musk sprzedał pakiet 9,6 mln akcji wartych wówczas ok. 8,5 mld USD, po średniej cenie wyższej od sierpniowych transakcji tj. 883 USD za akcję. Miliarder w kwietniu deklarował, że w tym roku nie zamierza już dokonywać sprzedaży:

  • Elon Musk uzależnia potencjalną dalszą sprzedaż walorów spółki od wyniku sporu z Twitterem. CEO wskazał, że zamierza uniknąć sytuacji w której w której zostałby zmuszony do nagłej sprzedaży sporej części pakietu w obliczu finalizacji przejęcia, z którego wyraźnie chce się wycofać;

  • Zdecydować o tym mógłby wynik pozwu wszczęty przez Twittera, który chce zmusić Elona Muska do zamknięcia oferty przejęcia. Musk w kwietniu zgodził się nabyć Twittera za astronomiczną sumę 44 mld USD, po cenie 54,20 USD za akcję. Obecnie akcje Twittera warte są ok 42 USD;

  • Zapytany na Twitterze Musk nie wykluczył odkupu sprzedanych przez siebie akcji jeśli ostatecznie nie będzie musiał przejąć Twittera. Choć ostatnia transakcja jest duża dla Muska wciąż stanowi zaledwie 3% wszystkich udziałów (akcji i opcji) w Tesli;

  • Do czasu umowy z Twitterem Musk sprzedawał swoja akcje wyłącznie w celu optymalizacji podatkowych (zebranie gotówki w celu opłacenia realizacji zbliżających się do wygaśnięcia opcji). Analitycy Wedbush Securities wskazują, że dwie duże transakcje sprzedaży niezwiązane z podatkami od kwietnia tego roku mimo wyjaśnień Muska zwiększają niepewność akcjonariatu Tesli i budzą obawy o dalszą kondycję spółki.

Wykres cen akcji Tesli (TSLA.US), interwał D1. Akcje producenta samochodów elektrycznych poruszają się w trendzie spadkowym od listopada 2021 roku, a kolejne szczyty rysują się coraz niżej. Jednocześnie spadki wyhamowały w okolicach 700 USD za akcję, gdzie kurs konsolidował przez okres kilku miesięcy. Obecnie cena wyhamowała spadki w okolicach 840 USD, które zbiega się z 23.6 zniesieniem Fibonacciego. Wejście poniżej tej strefy potencjalnie może wskazać na retest okolic zniesienia 38.2, które zbiega się z fazą formowania lokalnego dołka w okresie od maja do lipca przy 700 USD za akcję. Źródło: xStation 5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót