➡️Euro czeka na decyzję EBC

14:34 2 lutego 2023

Euro mocno redukuje poranne wzrosty przed decyzją o stopach o 14:15 i konferencją o 14:45

Europejski Bank Centralny będzie trzecim dużym bankiem centralnym, który ogłosi swoją decyzję o stopach procentowych na początku tego miesiąca. Fed i BoE podniosły zgodnie z oczekiwaniami i pomimo powierzchownego jastrzębiego tonu, szczegóły sugerują szykowanie się do zakończenia podwyżek. Czy tak będzie w przypadku EBC?

EBC jest w tyle za innymi bankami patrząc na poziom stóp procentowych. Oczywiście strefa euro rządzi się swoimi prawami, ale jednocześnie w całej unii monetarnej mieliśmy bardzo wysoką inflację, a niektóre kraje raportowały ją blisko na poziomie 20%. Wydaje się jednak, że jest duża szansa na to, że EBC podtrzyma swój mocno jastrzębi stosunek, który był prezentowany w grudniu oraz w trakcie Forum Ekonomicznego w Davos.

Co ciekawe, ostatnie minutes z grudniowego posiedzenia sugerowały, że część członków chciało wtedy podwyżki o 75 pb, ale jednocześnie zgodzili się na serię stabilnych podwyżek. Wobec tego powinniśmy mieć podtrzymanie dzisiejszej oraz marcowej podwyżki o  50 pb, a następnie możliwe zmniejszenie podwyżek.

EBC ma teraz dwie możliwe drogi – zauważenie spadku inflacji dla całej strefy i zmniejszenie podwyżek o 25 pb w maju i szczyt w okolicach stopy terminowej przy 3,25%. Z drugiej strony Lagarde może wskazać, że stopa terminowa oczekiwania przez rynki jest zbyt niska i oczekuje, że stopy będą podnoszone również w okresie letnim. W tym drugim scenariuszu można oczekiwać mocnego rajdu euro oraz możliwego wycofania się na europejskich indeksach. Niemniej spadek inflacji, utrzymanie wzrostu może jednak dawać szanse na nieco łagodniejsze stanowisko ze strony EBC.

EBC pozostaje w tyle za innymi bankami i Lagarde może stwierdzić, że oczekiwana terminowa stopa przez rynki jest wciąż zbyt niska. Źródło: Bloomberg, XTB

Euro wciąż ma wsparcie dzięki niższym cenom energii, które jednak mogą być zauważone przez EBC. Źródło: Bloomberg, XTB

EURUSD

EURUSD wybija się z konsolidacji i próbuje wybić się powyżej 1,1000. Jeśli EBC zachowa swoje mocne jastrzębie stanowisko, na co są szanse, to para ma szanse kontynuować rajd do kolejnego oporu przy 1,1160. Jeśli jednak nieco łagodniejsze warunki związane z inflacją oraz wzrostem zostaną zauważone, może nastąpić niewielka korekta, choć jednocześnie trend wzrostowy będzie utrzymany i dojście na wyższe poziomy będzie jedynie opóźnione. Źródło: xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót