Evergrande - co może przynieść dalsza część tygodnia?

18:13 20 września 2021

Obawy o potencjalne bankructwo chińskiego dewelopera Evergrande negatywnie wpłynęły na rynkowy sentyment. Kurs akcji dewelopera spadł dziś o 10,2%, a rynki zastanawiają się, co może nas czekać w dalszej części tygodnia.

W czwartek 23 września Evergrande ma do spłaty odsetki w kwocie $83,5 miliona (od obligacji wygasających w marcu 2022). W środę 29 września deweloper powinien spłacić kolejne $47,5 miliona odsetek (od obligacji wygasających w marcu 2024). Jeśli Evergrande nie wywiąże się z tych płatności, to w przypadku obu serii obligacji będzie można mówić o niewypłacalności. W takim scenariuszu dług powinien ulec restrukturyzacji, choć analitycy z Azji twierdzą, że odzyski inwestorów raczej nie będą w takim przypadku wysokie. 

Doniesienia sugerują, że regulatorzy z Chin zachęcają największych pożyczkodawców, aby wydłużyli okres spłat dla Evergrande bądź dokonali rolowania zadłużenia. Pojawia się wiele głosów, że chiński rząd nie zgodzi się państwową pomoc (bailout). Jak dotąd jedną z form interwencji było dostarczenie płynności na rynek przez PBoC, który w piątek dokonał operacji reverse repo o wartości 100 mld yuanów (ok. 15,5 mld USD) - to nie pomaga jednak w bezpośredni sposób deweloperowi Evergrande. 

Na co zatem warto zwrócić uwagę w najbliższych dniach? Kluczowa będzie wspomniana wyżej spłata odsetek (czwartek), a także reakcja (bądź brak reakcji) ze strony władz Chin. Inną kwestią wartą uwagi jest też rynek instrumentów CDS (credit default swap) w odniesieniu do największych pożyczkodawców Evergrande. W przypadku banku HSBC widać jest pewne obawy, jednak rynek CDS nie wskazuje jeszcze na stan paniki.

Koszt 5-letnich instrumentów CDS dla banku HSBC wzrósł dziś o 16%, jednak poziomy absolutne nie wskazują jeszcze na panikę. W kolejnych dniach warto będzie monitorować postrzeganie przez inwestorów ryzyka kredytowego największych wierzycieli Evergrande. Źródło: Bloomberg 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót