Fatalne wyniki Amazona, US100 runął❗

21:17 27 października 2022

🔽Kolejny big-tech rozczarowuje wynikami!

Amazon pokazał zysk na akcję powyżej oczekiwań rynków (0,28USD wobec konsensusu 0,21), ale to nie ma kompletnie znaczenia wobec fatalnej prognozy przychodów na kluczowy ostatni kwartał roku. Firma widzi przychody w przedziale 140-148 mld USD wobec średniej oczekiwań na poziomie ponad 155 mld USD oraz zysk operacyjny pomiędzy 0 (!) a 4 mld USD, podczas gdy rok temu w czwartym kwartale zysk ten był 3,5 mld USD na plusie.

Sezon wyników rozpoczął się nieźle, szczególnie w sektorze bankowym, ale kluczowy tydzień big-tech to na razie jeden wielki koszmar. Po rozczarowaniach Microsoftu i Alphabet we wtorek, przyszło wczorajsze załamanie Mety (Facebook), a teraz Amazon, którego akcje tracą 20% w handlu posesyjnym.

Rynki akcji w USA ostatnio próbowały odbijać grając na pivot Fed, ale pomijając same szanse na pivot, tak fatalne wyniki mogą przeważyć – US100 znajduje się pod sporą presją i jest już ponad 600 punktów poniżej wczorajszego maksimum!

Przed nami jeszcze wyniki Apple…

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót