Gołębi komunikat BoC; USDCAD rośnie w kierunku 1,34

17:14 5 grudnia 2018

Podsumowanie:

  • BoC utrzymuje stopy bez zmian na poziomie 1,75%
  • Gołębi komunikat nie pomaga kanadyjskiej walucie
  • USDCAD w okolicach 1,34

Zgodnie z oczekiwaniami stopy pozostały bez zmian, jednak sam komunikat można uznać za gołębi, co widać po reakcji rynku. USDCAD w pierwszych minutach rośnie ponad 100 pipsów. W komunikacie wskazano na więcej miejsca do wzrostu gospodarczego bez istotnej presji inflacyjnej. Dodatkowo Bank zauważył, że dane makro wskazują na gorsze tempo wzrostu w ostatnim kwartale tego roku. Członkowie BoC zwrócili także uwagę na istotność cen ropy naftowej, które w ostatnim czasie spadły bardzo mocno.

Najważniejsze informacje z komunikatu BoC:

  • Jest miejsce do wzrostu bez presji inflacyjnej

  • Inflacja rośnie zgodnie z oczekiwaniami

  • Przyszła polityka zależy od cen ropy i inwestycji

  • Tempo podwyżek zależne od "szeregu czynników"

  • Stopy procentowe powinny wzrosnąć do poziomu neutralnego

  • CPI wypadnie gorzej w kolejnych miesiącach niż prognozy

  • Rynek nieruchomości wydaje się stabilizować

USDCAD w szybkim tempie dociera do długoterminowego oporu na poziomie 1,3380-1,3400. Źródło: xStation5.

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót