IEA widzi pierwszy od dekady spadek popytu na ropę

10:46 13 lutego 2020

Bez zaskoczenia IEA, czyli Międzynarodowa Agencja Energii obniża prognozy wzrostu popytu w tym roku w związku z epidemią koronawirusa. IEA jest jednak bardzo daleko idąca w swoich oczekiwaniach dotyczących popytu na ropę, ze względu na to, że Agencja widzi spadek popytu w Q1 w ujęciu rocznym! Jest to pierwszy raz od 2009 roku. Szczegóły wyglądają następująco:

  • Popyt w I kwartale ma spaść o 425 mln brk na zień w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej
  • Roczny wzrost popytu na poziomie 825 tys. brk nad dzień w porównaniu do zeszłego roku (OPEC ok. widzi wzrost popytu ok. 100 tys. brk na dzień więcej)
  • Spadek globalnej podaży w styczniu na poziomie 0,8 mln brk na dzień, głównie przez ZEA oraz Libię
  • Implikowany popyt na ropę OPEC w Q1 ma wynieść 27,2 mln brk na dzień, produkcja w styczniu wyniosła 28,86 mln brk

Jak widać raport ten nie jest zbyt dobry dla rynku ropy naftowej. Widać obecnie spore cofnięcie ceny, co redukuje wyraźne odbicie z wczorajszego dnia. Widać mocną potrzebę działania ze strony OPEC+. Z drugiej strony Rosja wskazuje, że nie zdecydowała jeszcze na temat tego, czy decydować się na dodatkowe działania wraz z OPEC.

Ropa naftowa otwiera się dzisiaj luką spadkową oraz traci w trakcie sesji, co redukuje o połowę wzrosty z wczorajszego dnia. Jak widać nie ma obecnie dobrych informacji z rynku dla rynku ropy, choć rynek ten wydaje się być obecnie bardzo mocno wyprzedany. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót