Inflacja w UK przyśpiesza wolniej od oczekiwań

10:40 22 maja 2019

Podsumowanie:

  • Inflacja w UK za kwiecień wypada nieco gorzej od oczekiwań, ale w dalszym ciągu jest to wzrost
  • Inflacja CPI na poziomie 2,1% r/r przy oczekiwaniu 2,2% r/r oraz przy poprzedniej wartości 1,9% r/r
  • Inflacja bazowa 1,8% r/r przy oczekiwaniach 1,9% r/r oraz przy 1,8% r/r poprzednio
  • W ujęciu miesięcznym wzrost 0,6% m/m przy oczekiwaniu 0,7% m/m oraz przy poprzedniej wartości 0,2% m/m
  • Inflacja PPI gorzej od oczekiwań

Gorsze od oczekiwań dane, ale jednak wyższe od marca, co może mieć związek ze świętami wielkanocnymi. Jest to wobec tego wskazanie, że inflacja potencjalnie za kolejne miesiące może ponownie spowolnić. W tym momencie nie widać ryzyka jakiejkolwiek zmiany nastawienia polityki monetarnej w Wielkiej Brytanii, gdyż inflacja znajduje się w okolicach celu i znajduje się znacząco poniżej poziomów obserwowanych na przełomie 2017 oraz 2018 roku, kiedy mówiono o dłuższym procesie podwyżek stóp procentowych. Tak czy inaczej funt będzie reagował obecnie na doniesienia związane z Brexitem, które na nowo pojawiły się na rynkach finansowych. Niestety ze strony brytyjskich polityków nie widać determinacji do sprowadzenia całej sprawy do końca.

Wczorajsza próba wybicia na parze była nieudana. Obecnie trwa najdłuższa fala spadkowa na parze w tym roku. Źródło: xStation5

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót