Japoński eksport do Chin w sierpniu wypadł najgorzej od 2016 r.

07:06 18 września 2019

Podsumowanie:

  • Całkowity eksport Japonii w sierpniu spadł o 8,2% rok do roku, podczas gdy import również uległ znacznemu spadkowi.
  • Dostawy do Chin odnotowały drugi co do wielkości roczny spadek w ciągu ostatnich trzech lat, co było również najsłabszym wynikiem w sierpniu od 2016 r.
  • Japonia zamierza wprowadzić podwyżkę podatku od sprzedaży 1 października.

Japońska gospodarka jest w dużym stopniu uzależniona od eksportu, dlatego też dane dotyczące handlu zagranicznego mogą być tam szczególnie ważne. Odczyty, jakie dziś poznaliśmy , nie mogą być traktowane jako pozytywny znak. Mianowicie, japoński eksport w sierpniu spadł o 8,2% rok do roku, a import również zmniejszył się o 12% rok do roku. Co więcej, dane wyglądają jeszcze bardziej ponuro, gdy przyjrzymy się eksportowi do Chin, który spadł o 12,1% rok do roku, co stanowi drugi najgorszy wynik w ostatnich trzech latach. Z kolei, gdy skupimy się wyłącznie na sierpniu, okazuje się, że spadek o 2,3% w tym roku był najgorszym wynikiem od 2016 roku, o czym świadczy poniższy wykres. Mimo, że spodziewano się ponurych danych dotyczących eksportu (konsensus zakładał nawet dziesięcioprocentowy spadek w ujęciu rok do roku), może to budzić pewne obawy co do sytuacji w Japonii, ponieważ kraj ten przygotowuje się do podwyżki podatku od sprzedaży w dniu 1 października. W związku z tym oczekujemy, że japońscy konsumenci będą koncentrować się na imporcie we wrześniu, co powinno być dobrze widoczne zarówno w danych dotyczących sprzedaży detalicznej, jak i importu. W przyszłości perspektywy gospodarcze Japonii będą zależeć od tego, w jakim stopniu wdrożone przez władze japońskie środki zaradcze będą skuteczne w walce z negatywnymi skutkami wspomnianej podwyżki podatku od sprzedaży. Biorąc pod uwagę ponure perspektywy za granicą, uważamy, że nie można wykluczyć recesji w czwartym kwartale.

Japoński eksport do Chin spadł w sierpniu, odnotowując pierwszy spadek w ujęciu miesięcznym od 2016 roku. Źródło: Bloomberg, XTB

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót