Japoński wzrost cen zwiększa presję na BoJ

07:11 20 września 2019

Podsumowanie:

  • Tempo wzrostu cen spadło w sierpniu

  • Miary inflacji bazowej były mieszane

  • Dane zwiększają presję na BoJ do podjęcia działań w przyszłym miesiącu

Bank Japonii od dawna nie osiągnął celu inflacyjnego i wygląda na to, że w najbliższej przyszłości nic się nie zmieni. W sierpniu inflacja bazowa spadła do 0,5% z 0,3% w ujęciu rocznym, z kolei wskaźnik bez uwzględnienia świeżej żywności również spadł do 0,5% z 0,6%. Mimo, że oba wskaźniki miały się obniżyć w sierpniu, w komunikacie podkreślono, że każdy krok w kierunku osiągnięcia celu 2-procentowego zajmie dużo czasu. W rezultacie, można przypuszczać, że inwestorzy mogą nawet zwiększyć swoje nastawienie co do tego, że BoJ w przyszłym miesiącu podejmie kroki w celu luzowania polityki. Przypomnijmy, że na spotkaniu w czwartek BoJ zasugerował, że w październiku przyjrzy się inflacji i innym zmiennym ekonomicznym. Co więcej, gubernator Haruhiko Kuroda zasugerował podczas konferencji prasowej, że pożądana jest bardziej stroma krzywa dochodowości (naszym zdaniem, wymagałoby to obniżenia krzywej krótkookresowej, ponieważ jest mało prawdopodobne, aby krzywa długookresowa wzrosła, biorąc pod uwagę nieciekawe perspektywy wzrostu gospodarczego), dodając że był bardziej skłonny do łagodzenia sytuacji niż na ostatnim spotkaniu.

Cel inflacyjny BoJ'a jest od dawna nieosiągalny i wygląda na to, że pozostanie on trudny do osiągnięcia w najbliższej przewidywalnej przyszłości. Źródło: Bloomberg

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót