Kalendarz Ekonomiczny: Spotkanie Premiera Wielkiej Brytanii z przewodniczącym UE

08:18 16 września 2019

Podsumowanie:

  • Wskaźnik inflacji CPI dla Włoch za sierpień (II odczyt)
  • Bazowy wskaźnik inflacji CPI dla Polski za sierpień
  • Wskaźnik nastroju konsumentów w Nowej Zelandii

Pomimo, że poniedziałkowa agenda nie wygląda na zbyt obfitą w odczyty makroekonomiczne, to nie można powiedzieć tego samego o całym tygodniu, gdyż patrząc na kalendarz znajdziemy w nim wiele ważnych wydarzeń mi. posiedzenie FED, na którym rada FOMC będzie decydować o przyszłości polityki pieniężnej, czy publikacja wskaźników inflacji CPI ze strefy euro, Wielkiej Brytanii i Kanady. Warto również wspomnieć o ataku dronów na rafinerię Saudi Aramco, do której przyznało się plemię Huti w Jemenie. W odpowiedzi na powyższy atak, a także na informacje, że w jego rezultacie zniszczono blisko 5% światowych zapasów, ropa odnotwała wzrost o ok. 9,5% (zarazem Brent jak i WTI). Nie możemy również zapomnieć o dzisiejszym spotkaniu Borisa Johnsona z przewodniczącym UE - Jeanem Claudem Junckerem. Tematem rozmów będzie oczywiście Brexit, jednakże nie oczekujmy żadnych rewelacji po dzieiszjsyzm spotkaniu, gdyż Johnson już zapowiedział, iż odrzuci każdą ofertę przedłużenia wyjścia. Jeśli jednak, podczas spotkania, dojdzie do jakiś ważniejszych ustaleń, które będą rzucały nowy cień na Brexit, istnieje spore prawdopodobieństwo reakcji funta szterlinga na takie informacje.  

10:00 - Włochy, wskaźnik inflacji CPI za sierpień (II odczyt). Konsensus rynkowy wskazuje na zrównanie się odczytu z wskaźnikiem pierwotnym tj. 0,5% m/m.

14:00 - Polska, bazowy wskaźnik inflacji CPI za sierpień. Szacunkowa mediana dla wskaźnik nieuwzględniającego cen żywności i energii wskazuje na spadek inflacji do poziomu 2,1% r/r z wcześniejszego pułapu 2,2% r/r. 

14:30 - Wskaźnik produkcyjny dla Nowego Jorku za Wrzesień. Oczekiwania rynku wskazują na spadek indeksu do poziomu 4,0 z wcześniejszego pułapu 4,8.

23:00 - Nowa Zelandia, wskaźnik nastrojów konsumentów wg Westpac za okres Q3. 

Funt dotarł do ważnego oporu technicznego na poziomie 1.2500, po czym zawrócił, chodź strona popytowa, jak dotąd wydaje się górować nad niedźwiedziami. Jeśli dzisiejsze spotkanie nie przyniesie jakiegoś wielkiego przełomu, to kurs funta może szukać oparcia na krótkoterminowej linii trendu. Jeśli skłonność do ryzyka inwestorów, nie zostanie zaburzona, to w najbliższym czasie znów możemy się spodziewać próby ataku byków na poziom 1.2500. Źródło. xStation5

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót