Kalendarz Ekonomiczny: Dane z Wielkiej Brytanii i strefy euro

08:18 14 sierpnia 2019

Podsumowanie:

  • PKB i wskaźnik inflacji CPI z Polski 
  • Inflacja CPI z Wielkiej Brytanii za lipiec
  • Wstępne dane o PKB za II kwartał ze strefy euro
  • Raport DoE o zapasach ropy naftowej w Stanach Zjednoczonych

Dziś rano do publikacji trafiły dane o PKB w Niemczech. Odczyt kwartalny był zgodny z konsensusem rynkowym zakładającym spadek do poziomu -0,1% z wcześniejszego pułapu 0,4%. Kolejna seria złych danych z głównej gospodarki Europy wskazuje, na wyraźne spowolnienie w strefie euro. 

9:30  - Szwecja, wskaźnik inflacji CPI za lipiec. Niczym nowym jest fakt, że szwedzka gospodarka jest silnie uzależniona od tego, co dzieje się w strefie euro. Dlatego biorąc pod uwagę wskaźniki ze Starego Kontynentu, a także fakt, że EBC zamierza złagodzić politykę pieniężną w przyszłym miesiącu, trudno sobie wyobrazić, że Riksbank mógłby dążyć do podwyższenia stóp procentowych. Jednakże, to co zrobi bank centralny jest mocno uzależnione od dzisiejszych danych dotyczących inflacji. Konsensus rynkowy zarówno w przypadku głównego wskaźnika jak i bazowego zakłada scenariusz wzrostowy tj, CPI na poziomie 1,5%, zaś CPIF 1,8%. 

10:00 - Polska, PKB, wskaźnik inflacji CPI. Wstępne dane obrazujące Polską gospodarkę zakładają spowolnienie tempa wzrostu PKB z poziomu 4,7% r/r do pułapu 4,5% r/r.  Konsensus rynkowy zakłada, że wskaźnik inflacji CPI pozostanie na niezmienionym poziomie tj. 2,9%.

10:30 - Wielka Brytania, wskaźnik inflacji CPI za lipiec. Wzrost płac w czerwcu przyspieszył bardziej niż oczekiwano, a wraz ze słabym wzrostem wydajności powyższe dane wywierają presję na wzrost jednostkowych kosztów pracy. Taka sytuacja może napędzić wzrost cen w całej gospodarce i ostatecznie przekonać  BoE do “pociągnięcia za spust”. Konsensus rynkowy wskazuje na poziom 1,9% r/r oraz 1,8% r/ r odpowiednio dla głównej miary inflacji CPI i miary bazowej.

11:00 - Strefa euro, Wstępne dane o PKB w II kwartale roku, wstępne dane o zatrudnieniu w II kwartale. Oczekuje się, że gospodarka strefy euro wzrośnie o 0,2% w ujęciu kwartalnym. Wzrost ten, nie wygląda imponująco,jednakże porównując go do spadków w niemieckiej gospodarce (PKB spadł o 0,1% k/k), odczyt nadal wygląda przyzwoicie. Wraz ze wstępnymi danymi o PKB uczestnicy rynku otrzymają również wstępny raport z rynku pracy obrazujący stan tego sektora.

14:30 - Ceny eksportowe / importowe z USA za lipiec

16:30 - USA, raport DoE o zapasach ropy naftowej. Wstępne odczyty wskazują na spadek zapasów o -2,775 mln baryłek.

Przemówienia bankierów centralnych:

  • 9:30 - Debelle RBA
 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót