Kalendarz ekonomiczny - Rynki oczekują na Trumpa

09:08 29 maja 2020
  • Rynki w trybie czujności

  • Konferencja prasowa Trumpa na temat Chin

  • Dane o PKB z Włoch, Polski i Kanady

Globalne rynki finansowe wydają się być w trybie czuwania, po tym jak wczoraj Prezydent Trump ogłosił, że dziś odbędzie się jego konferencja dotycząca Chin - dokładny czas pozostaje jednak nieznany. Będzie to zapewne kluczowe wydarzenie dnia, które może wpłynąć na oczekiwania rynków.

Jeśli chodzi o publikację danych, inwestorzy poznają dziś raporty o PKB z Włoch, Polski i Kanady. Odczyty z Włoch i Polski będą stanowiły dane zrewidowane, natomiast dane z Kanady ujrzą światło dzienne po raz pierwszy.

Odczyty zaplanowane na dziś

10:00 - Włochy, dane o PKB za I kw. 2020 r. (dane finalne). Wstępny szacunek: -4,7% kw/kw

10:00 - Polska, dane o PKB za I kw. 2020 r. (dane finalne). Wstępny szacunek: -0,5% kw/kw

11:00 - Strefa euro, inflacja CPI w maju. Oczekiwania: 0,1% r/r. Poprzednio: 0,3% r/r.

14:30 - USA, bazowy indeks wydatków konsumpcyjnych (core PCE) w kwietniu. Oczekiwania: 1,1% r/r. Poprzednio: 1,7% r/r.

14:30 - Kanada, dane o PKB za I kw. 2020 r. Oczekiwania: -10% kw/kw. Poprzednio: +0,3% kw/kw. 

16:00 - USA, wskaźnik nastroju konsumentów Michigan w maju (dane finalne). Wstępny szacunek: 73,7 pkt. 

Przemówienia bankierów centralnych

  • 17:00 - Prezes Fedu Powell

Ważne publikacje wyników

  • Canopy Growth (CGC.US) - przed otwarciem rynku

  • Big Lots (BIG.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót