Kalendarz ekonomiczny: Rynki skupione na Brexicie i danych z USA

08:11 16 października 2020
  • Wzrosty na początku sesji europejskiej

  • Decyzja odnośnie Brexitu

  • Sprzedaż detaliczna z USA

Po czwartkowej silnej przecenie, główne indeksy w Europie otwierają się na plusie. Wczoraj odnotowano kolejną rekordową liczbę przypadków Covid-19, a obawy związane z wprowadzeniem kolejnych obostrzeń mogą się nasilać. Od Borisa Johnsona oczekuje się, że udzieli dziś Unii Europejskiej odpowiedzi, czy będzie kontynuował rozmowy związane z Brexitem. Jest to kluczowa sprawa, na którą należy dziś zwrócić uwagę. Poza tym popołudniu należy także zwrócić uwagę na dane dotyczące sprzedaży detalicznej w USA, a także wyniki spółek z Wall Street.

11:00 - Strefa euro, Inflacja CPI za wrzesień (dane finalne). Pierwsza publikacja: -0,3% r/r

14:30 - USA, Sprzedaż detaliczna za wrzesień. Oczekiwania: 0,5% m/m. Poprzednio: 0,7% m/m

15:15 - USA, Produkcja przemysłowa za wrzesień. Oczekiwania: 0,5% m/m. Poprzednio: 0,4% m/m

16:00 - USA, Indeks nastrojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Oczekiwania: 80,5. Poprzednio: 80,5

Wyniki spółek:

  • State Street (STT.US) - przed otwarciem rynków

  • Bank of New York Mellon (BK.US) - przed otwarciem rynków

  • Schlumberger (SLB.US) - przed otwarciem rynków

  • VF Corporation (VFC.US) - przed otwarciem rynków

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót