Kalendarz ekonomiczny: Twarde dane z USA i UE

08:30 12 sierpnia 2020
  • Kontrakty terminowe w Europie tracą

  • PKB Wielkiej Brytanii spada w Q2 2020 o ponad 20%

  • W dzisiejszym kalendarzu m.in. inflacja CPI z USA i produkcja w Europie

Przed rozpoczęciem sesji kasowej, kontrakty terminowe na europejskie indeksy tracą. Sytuacja odzwierciedla gorsze nastroje w trakcie sesji azjatyckiej. Środka zapowiada się spokojnie pod kątem danych ekonomicznych. Główny odczyt - PKB Wielkiej Brytanii za II kwartał - został już opublikowany. Dane okazały się być mniej więcej zgodne z oczekiwaniami (-20,4% kw/kw vs oczekiwane -20,9% kw/kw. Reakcja na funcie była niewielka.

Odczyty zaplanowane na dziś

11:00 - Strefa euro, produkcja przemysłowa w czerwcu. Oczekiwania: +10% m/m. Poprzednio: +12,4% m/m

14:30 - USA, inflacja CPI w lipcu

  • Główny wskaźnik. Oczekiwania: 0,8% r/r. Poprzednio: 0,6% r/r

  • Bazowy wskaźnik. Oczekiwania: 1,2% r/r. Poprzednio: 1,2% r/r

16:30 - raport DOE dot. zapasów ropy

  • Zapasy ropy. Oczekiwania: -3,1 mln brk

  • Zapasy benzyny. Oczekiwania: -1,5 mln brk

  • Zapasy destylatów. Oczekiwania: 0 mln brk

Ważne publikacje wyników w USA

  • Cisco Systems (CSCO.US) - po zamknięciu rynku

  • Lyft (LYFT.US) - po zamknięciu rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót