Kalendarz ekonomiczny: Uwaga rynków skupiona na WASDE i indeksie Uniwersystetu Michigan

08:47 8 listopada 2019
  • Stopa bezrobocia w Kanadzie ma wynieść 5,5 proc

  • Rynek spodziewa się dobrego odczytu wskaźnika Uniwersystetu Michigan

  • Publikacje wynikó kwartalnych Credit Agricole (ACA.FR) i Allianz (ALV.DE) 

14:30 - Kanda, raport z rynku pracy za pażdziernik. Bank Kanady postanowił pozostawić stopy procentowe na niezmienionym poziomie w zeszłym tygodniu. BoC zasygnalizował jednak, że odporność kanadyjskiej gospodarki zostanie wkrótce poddana próbie. Może to oznaczać, że bankierzy centralni oczekują pogorszenia sytuacji gospodarczej. Dzisiejszy raport z rynku pracy ma wykazać 15,9 tys. wzrost zatrudnienia. Stopa bezrobocia ma pozostać na poziomie 5,5%.

16:00 - USA, nastroje konsumentów wg Uniwersytetu Michigan na listopad. Indeks nastrojów konsumenckich wg Michigan odnotował ogromny skok w październiku. Indeks wzrósł z 89,8 pkt. do 95,5 pkt. w ciągu zaledwie dwóch miesięcy, a inwestorzy są ciekawi, czy sytuacja będzie się dalej poprawiać. Konsensus rynkowy wypada na poziomie 96 pkt.

18:00 - raport WASDE. Inwestorzy powinni spodziewać się zwiększonej zmienności na rynku zbóż podczas dzisiejszej sesji, Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że zbiory kukurydzy, soi i bawełny będą niższe. Rynek spodziewa się także spadku zapasów końcowych.

Przemówienia bankierów centralnych:

  • 17:45 GMT - Daly z Fed

  • 19:30 - Beaudry z BoC

Publikacje wyników za ostatni kwartał:

  • Duke Energy (DUK.US)

  • Credit Agricole (ACA.FR)

  • Allianz (ALV.DE)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót