Kalendarz makro – Czy sprzedaż detaliczna ruszy dolara?

08:40 15 maja 2019

Podsumowanie:

  • Europejscy traderzy czekają na dane dotyczące kontrybucji PKB ze strefy euro
  • Sprzedaż detaliczna w USA za kwiecień ma minimalnie wzrosnąć
  • Raport DOE ma pokazać 2,1 mln brk spadku zapasów ropy

11:00 Strefa euro – Raport PKB za Q1. Wstępny odczyt PKB za Q1 w strefie euro pokazał, że ta rozwinęła się w tempie 0,4% k/k. Drugi odczyt prawdopodobnie nie pokaże dużego odchylenia od tej wielkości, ale inwestorzy będą skupiać się na kontrybucjach. Warto przypomnieć sobie, że dane z USA pokazały, że większość wzrostu pochodziła z budowy zapasów oraz eksportu, natomiast konsumpcja wypadła słabiej.

14:30 USA – Sprzedaż detaliczna za kwiecień. Sprzedaż detaliczna za marzec pokazała ogromne odbicie w Stanach Zjednoczonych na poziomie 1,6% m/m. Był to największy miesięczny wzrost od września 2017 roku. W przypadku kwietnia przewiduje się, że dane nie będą już takie dobre. Oczekuje się wzrostu na poziomie 0,2% m/m dla głównego odczytu oraz 0,7% dla odczytu bazowego. 45 minut później opublikowane zostaną dane dotyczące produkcji przemysłowej. Ponownie mają one wypaść raczej płasko.

16:30 USA – Raport DOE. Cena ropy odbiła wczorajszego dnia ze względu na doniesienia związane z tym, iż doszło do ataków na infrastrukturę produkcyjną w Arabii Saudyjskiej. Z drugiej strony raport API pokazał jednak wzrost zapasów, co kłóci się z oczekiwaniami dotyczącymi raportu DOE, który ma pokazać 2,1 mln brk spadku.

Przemówienia bankierów:

  • 12:00 Jochnick z Riksbanku
  • 15:30 Quarles z Fed
  • 16:15 Coeure z EBC
  • 18:00 Barkin z Fed
  • 18:30 Praet z EBC

 

Ropa Brent znajduje się przy ważne strefie popytowej i wspierana jest przez 50 oraz 200 okresową średnia kroczącą. Z drugiej strony cena znajduje się nieznacznie poniżej wzrostowej linii trendu. Źródło: xStation5

Regulamin sporządzania rekomendacji (link)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót