Kalendarz makro - Dane z Uniwersytetu z Michigan pod uwagą inwestorów

09:17 13 maja 2022
  • Wyższe otwarcie rynków europejskich
  • Produkcja przemysłowa w strefie euro
  • Indeks nastrojów konsumentów z Uniwersytetu Michigan

Europejskie rynki, podobnie jak rynki terminowe w USA otwierają się wzrostami. Kalendarz ekonomiczny na sesję europejską jest skromny. Inwestorzy otrzymają dane o produkcji przemysłowej w strefie euro za marzec, jednak nie oczekuje się, by raport ten spowodował skokowy wzrost zmienności na rynkach. Sytuacja może stać się bardziej interesująca po południu, kiedy opublikowane zostaną wstępne dane UoM za maj. Oczekuje się, że dzisiejszy odczyt pokaże pogorszenie nastrojów konsumenckich, jednak inwestorzy skupią się głównie na danych dotyczących oczekiwań inflacyjnych.

11:00 Strefa euro, produkcja przemysłowa za marzec. Oczekiwana: -1,0% r/r. Poprzednia: 2,0% r/r

16:00 USA, nastroje konsumenckie Uniwersytetu Michigan za maj. Oczekiwane: 64,0. Poprzednio: 65,2

Przemówienia bankierów centralnych

17:00 Fed Kashkari

18:00 EBC Schnabel

Wyniki finansowe z Wall Street

LifeMD (LFMD.US) - przed otwarciem rynku

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót