Kalendarz makro - Indeks Ifo i wyniki Zooma

09:03 23 maja 2022
  • Rynki europejskie otwierają się wzrostami
  • Niemiecki indeks IFO kluczowym wydarzeniem sesji europejskiej
  • Wyniki od Zoom Video Communications

Kontrakty futures na indeksy z Europy i Stanów Zjednoczonych notowały wzrosty przed otwarciem europejskiej sesji kasowej, wskazując na poprawę nastrojów. W weekend nie pojawiły się żadne ważne wiadomości, które miałyby diametralny wpływ na rynki. Z drugiej strony temat małpiej ospy jest wartym śledzenia wątkim, ponieważ Belgia nakłada trzytygodniową obowiązkową kwarantannę na kontakty wysokiego ryzyka, a Wielka Brytania zaleca izolację. Niemniej jednak ryzyko ścisłych ograniczeń, podobnych do tych nałożonych po wynurzeniu się Covida, jest niewielkie, ponieważ małpia ospa nie jest nową chorobą i istnieją skuteczne środki na walkę z tą chorobą.

Kalendarz ekonomiczny na dziś raczej mało rozbudowany, a najważniejszym zaplanowanym odczytem będzie niemiecki indeks Ifo za maj. Niemniej jednak dane ankietowe z Niemiec rzadko mają duży wpływ na ceny rynkowe. Ciekawsze odczyty zostaną opublikowane w dalszej części tygodnia, jak np. decyzja RBNZ czy minutes FOMC.

10:00 Niemcy, indeks Ifo za maj. Oczekiwany: 91,4. Poprzednio: 91,8

10:00 Polska, sprzedaż detaliczna w kwietniu. Oczekiwana: 30,6% r/r. Poprzednio: 22,0% r/r

Przemówienia bankierów centralnych

18:00 Fed Bostic

Wyniki z Wall Street:

  • Advance Auto Parts (AAP.US) - po zamknięciu rynku
  • Zoom Video Communications (ZM.US) – po zamknięciu rynku

 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót