Kalendarz makro - Minutes EBC w centrum uwagi

09:15 25 listopada 2021
  • Indeksy w Europie otwierają się niewielkimi wzrostami
  • Rynki w USA zamknięte na Święto Dziękczynienia
  • Minutes EBC w centrum uwagi

Zgodnie z odbiciem na rynku terminowym, europejskie indeksy otwierają się niewielkimi wzrostami. Oczekuje się, że handel przez cały dzień, a zwłaszcza po południu, będzie nieco wyciszony z powodu nieobecności amerykańskich inwestorów, którzy obchodzą Święto Dziękczynienia. Nie będzie sesji na Wall Street, a akcje w USA nie będą dziś notowane. Nastąpią również zmiany w godzinach handlu kontraktami terminowymi.

Kalendarz ekonomiczny na nadchodzący dzień jest mało rozbudowany. Riksbank ogłosi rano decyzje w sprawie polityki pieniężnej, a rynek oczekuje, że główna stopa pozostanie bez zmian na poziomie 0,0%. Europejski Bank Centralny opublikuje protokół ze swojego ostatniego posiedzenia wczesnym popołudniem. Oczekuje się, że EBC ogłosi zamknięcie programu PEPP w marcu 2022 r., a inwestorzy mają nadzieję, że dzisiejsze minutes dadzą pewne wskazówki dotyczące podwyżek stóp.

Kalendarz:

9:30 Szwecja, decyzja o stopach procentowych przez Riksbank

10:00 Polska, stopa bezrobocia za październik. Oczekiwana: 5,5%. Poprzednio: 5,6%

13:30 EMU, minutes EBC

Przemówienia bankierów centralnych:

14:30 Prezes EBC Lagarde

18:00 Szef BoE Bailey

Zmiany godzin handlu ze względu na Święto Dziękczynienia w USA:

  • Brak handlu - CORN, SOYBEAN, WHEAT, COTTON, SUGAR, COCOA, COFFEE
  • Handel do 17:30 - VOLX
  • Handel do 19:00 - GOLD, SILVER, PLATINIUM, PALLADIUM, US30, US100, US500, US2000, TNOE, OIL.WTI, NATGAS, USDIDX
  • Handel do 19:30 - OIL

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót