Kalendarz makro – Niemiecka inflacja pod uwagą

08:42 27 czerwca 2019

Podsumowanie:

  • Wstępna inflacja z Niemiec dzisiejszego popołudnia
  • Paczka „miękkich” wskaźników ze strefy euro
  • Trzeci odczyt PKB z USA za pierwszy kwartał oraz indeks regionalny Fed z Kansas

11:00 Strefa euro – Seria miękkich wskaźników. Wskaźniki miękkie dla strefy euro mogą być pewnym drogowskazem dla indeksów PMI. Ogólnie patrząc, pewność dotycząca gospodarki ma spaść za czerwiec z poziomu 105,1 do poziomu 104,8 punktów. Pewność dotycząca przemysłu ma nieznacznie spaść, natomiast poprawa ma być widoczna w sektorze usług.

14:00 Niemcy – Inflacja CPI. Impet cen w Niemczech spadł w maju do 1,3% r/r z poziomu 2,1% r/r, co było najniższym odczytem od początku zeszłego roku. Oczekiwania dotyczące dzisiejszego odczytu nie wskazują na zmiany. Najbliższe dane dotyczące inflacji z poszczególnych danych będą kluczowe pod względem dalszych kroków Europejskiego Banku Centralnego. Dane z Hiszpanii rozczarowały, natomiast dane z poszczególnych landów niemieckich wyglądają całkiem obiecująco.

14:30 USA – Trzeci odczyt PKB za Q1. Trzeci odczyt ma pokazać poprawę do poziomu 3,2% w tempie annualizowanym  z poziomu 3,1%. O tej samej godzinie opublikowane zostaną również claimsy, które mają pokazać odczyt na poziomie 220 tys.

16:00 USA – Sprzedaż istniejących domów. Konsensus wskazuje na wzrost na poziomie 1,0% za maj w porównaniu do poprzedniego spadku na poziomie 1,5% m/m.

17:00 USA – Indeks regionalny Fed z Dallas. Indeks regionalny ma spaść do poziomu 1 punktu z poziomu 4 punktów, co byłoby w zgodzie z trendem indeksów regionalnych w USA.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót