Kalendarz makro: Rozmowy handlowe i ważne dane z USA

07:04 10 października 2019
  • Początek kolejnej rundy rozmów handlowych

  • Publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia EBC

  • Oczekiwana większa zmienność na rynku zbóż w następstwie publikacji raportu WASDE

Rozmowy handlowe

Dziś w Waszyngtonie rozpocznie się kolejna runda rozmów amerykańsko-chińskich. W ostatnim czasie na rynek docierało sporo informacji sugerujących, że osiągnięcie porozumienia w trakcie najbliższych dwóch dni nie będzie łatwe. Stawka jest wysoka, ponieważ już w przyszłym tygodniu ma wejść w życie podwyżka ceł na chińskie towary o 5 punktów procentowych. Dziś i jutro powinniśmy obserwować podwyższona zmienność na indeksach.

Publikacje danych

10:30 - Wielka Brytania, produkcja przemysłowa i raport PKB za sierpień. Funt brytyjski pozostaje pod presją za sprawą zawirowań związanych z Brexitem. Niemniej dzisiejsze dane mogą być kolejnym powodem do zmartwień. Rynek oczekuje spadku produkcji przemysłowej w sierpniu o 0,1% m/m oraz braku wzrostu PKB (odczyt 0,0% m/m).

13:30 - Minutki EBC. Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe i wznowił program luzowania ilościowego w trakcie posiedzenia we wrześniu. Niemniej w późniejszych wypowiedziach członkowie EBC wydawali się podzieleni co do słuszności takiej decyzji. Protokół z ostatniego posiedzenia może pokazać w jaki sposób ta decyzja została uzasadniona.

14:30 - USA, inflacja CPI za wrzesień. Pomimo obniżenia stóp procentowych przez Fed wcześniej w tym roku, główna miara amerykańskiej inflacji CPI utrzymywała się w miarę stabilnie. Niemniej inflacja bazowa znajdowała się tuż poniżej poziomu 2,5% r/r w sierpniu i oczekuje się, że utrzyma się na tym poziomie we wrześniu.

18:00 - Raport WASDE. W ostatnim czasie na rynku zbóż obserwowaliśmy spore wzrosty napędzane obawami o pogodę oraz zwiększonym apetytem na ryzyko. Dzisiejszy raport przedstawi jak postępuje sezon zbiorów.

Przemówienia bankierów centralnych

  • 18:30 - Daly z Fed

  • 21:30 - Daly z Fed

  • 23:30 - Mesters z Fed

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót