Kalendarz makroekonomiczny – Dane z rynku ropy oraz przemowy bankierów

08:09 26 lutego 2020

Podsumowanie:

 • Rynek wciąż w trybie risk-on
 • WTI próbuje powrócić powyżej 50 USD za baryłkę, dzisiaj dane DOE
 • Wiele przemówień ze strony bankierów z EBC

Rynki pozostają w trybie risk-off po tym jak na Wall Street obserwowaliśmy kolejną falę spadkową. Europejskie indeksy otworzyły się ogromnymi lukami spadkowymi i na razie nie widać próby odbicia. O poranku najlepiej zachowuje się dolar oraz frank szwajcarski, natomiast ropa próbuje powrócić powyżej 50 USD przed danymi dotyczącymi zapasów w USA.

16:00 USA – Sprzedaż nowych domów za styczeń. Oczekiwania: 103 tys.; poprzednio: 104 tys.

16:30 USA – Raport DOE o zapasach ropy. Wczorajsze dane API pokazały mniejszy przyrost zapasów od oczekiwań, na poziomie 1,3 mln brk. Oczekiwania dotyczące DOE wskazują na wzrost powyżej 2 mln brk, ale jednocześnie oczekuje się wyraźnego spadku zapasów produktów ropopochodnych. Ropa będzie jednak reagowała na sentyment rynkowy powiązany z informacjami związanymi z koronawirusem.

Sesja azjatycka:

 • 22:45 Nowa Zelandia – Bilans handlowy za styczeń. Oczekiwania: -530 mln NZD. Poprzednio: 547 mln NZD
 • 01:30 Australia – Prywatne wydatki kapitałowe za Q4 2019. Oczekiwania: 0,5% k/k; poprzednio: -0,2% k/k

Przemowy bankierów:

 • 12:00 Makhlouf z EBC
 • 14:30 Lagarde z EBC

Wyniki spółek z Wall Street:

 • Booking Holdings (BKNG.US)

 • L Brands (LB.US)

 • Lowe’s (LOW.US)

 • Marriott International (MAR.US)

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót