Komentarz giełdowy: CD Projekt znowu budzi emocje

18:59 21 marca 2023

W pierwszej sesji kalendarzowej wiosny zieleń zagościła również na parkiecie głównym GPW, powodując wzrosty większości spółek z indeksu WIG20. Pomimo wyczekiwanego odreagowania odnotowanego na bankach, spośród których liderami są Unicredit i mBank, jedna ze spółek szczególnie przykuła uwagę inwestorów nieoczekiwaną decyzją związaną z przygotowywanym projektem. Chodzi o CD Projekt, który podczas dzisiejszej sesji stracił niemal 11%. Spółka poinformowała o dokonaniu odpisu na łączną kwotę 42,9 mlm zł w ramach aktualizacji nakładów na projekt Sirius. Zgodnie z komunikatem spółki: "powodem decyzji są wyniki ewaluacji zakresu i potencjału komercyjnego projektu Sirius w pierwotnej formule i prowadzone obecnie prace nad zdefiniowaniem nowych ram projektu." Można to interpretować jako ucięcie nierokującego projektu na wczesnym etapie. Projekt Sirius jest jedną z pięciu nowych gier spółki osadzonych w uniwersum Wiedźmina. Choć informacja spowodowała przecenę na akcjach spółki, w perspektywie długoterminowej oceniamy ją pozytywnie. Spółka w pipelinie produktowym planuje wydanie jeszcze dodatku do Cyberpunka pt. Widmo Wolności, co ma mieć miejsce jeszcze w tym roku, projektu Orion, czyli drugiej odsłony Cyberpunka, projektu Hadar, czyli nowej gry z segmentu AAA opartego o nowe IP, Canis Majoris czyli remake’u pierwszej części Wiedźmina oraz Polaris, czyli kolejnej wiedźmińskiej trylogii. Możliwe zaprzestanie prac nad projektem Sirius na wczesnym etapie biorąc pod uwagę szeroką dywersyfikację potencjalnych premier ma niewielkie znaczenie fundamentalne patrząc z perspektywy długoterminowej. W efekcie zdaje się, że dzisiejsza reakcja inwestorów była niewspółmierna do potencjalnego wpływu, jaki decyzja spółki o dokonaniu odpisu i ewentualnym zarzuceniu projektu może mieć na jej wyniki w dłuższej perspektywie. Pozytywna informacja napłynęła również ze spółki PCC Rokita, która zdecydowała się wypłacić rekordową dywidendę w wysokości 21,57 zł na akcję. Dla kontrastu Huuuge poinformował o planowanym zwolnieniu 10% pracowników do końca kwietnia 2023 r. O ile decyzja o redukcji zatrudnienia została przyjęta optymistycznie w przypadku Big Techów z USA, o tyle niezadowalająca sytuacja fundamentalna Huuuge’a w zakresie spadających przychodów połączona z planowanymi zwolnieniami grupowymi nie napawa optymizmem.

Rynki z niecierpliwością oczekują jutrzejszej decyzji FED w zakresie podwyżki stóp procentowych. Konsensus zakłada podniesienie  jej o 25 pb. Wstrzymanie się z podwyżką mogłoby oznaczać, że FED obawia się o kondycję amerykańskiego sektora finansowego, który, jak z takiego ruchu można byłoby wnioskować, nie jest w tak stabilnej sytuacji, jak rynki mogłyby zakładać.

Maciej Kietliński

Ekspert Rynku Akcji, XTB 

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej, ani za potencjalnie poniesione szkody, które mogą wynikać z bezpośredniego, czy też pośredniego wykorzystania powyższych informacji.. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości. Należy pamiętać, że informacje i badania oparte o historyczne dane lub wyniki nie gwarantują zysków w przyszłości.

Przekaż:
powrót