Komentarz giełdowy - czy Fed sprosta oczekiwaniom?

15:45 13 września 2019

W trakcie ostatniej sesji giełdowej tygodnia indeksy ze Starego Kontynentu zyskują. Jest to odpowiedź na wczorajszą decyzję Europejskiego Banku Centralnego, który zdecydował się na cięcie stopy depozytowej i wznowienie programu luzowania ilościowego. Niemniej nikt tej decyzji nie będzie długo rozpamiętywał, ponieważ już w przyszłym tygodniu swoją decyzją ogłosi Rezerwa Federalna.

Oczekuje się, że amerykański bank centralny zdecyduje się na cięcia stóp. Pozostaje pytanie jak głębokie będą cięcia. W ostatnim czasie mówiło się, że Rezerwa może obniżyć stopy we wrześniu nawet o 50 punktów bazowych. Niemniej dane z USA, które zostały opublikowane w tym tygodniu nie wspierają takie scenariusza. Inflacja bazowa przyspieszyła, indeksy nastrojów pokazały poprawę, a dane o sprzedaży detalicznej okazały się lepsze od oczekiwań. Taki zestaw danych nie wskazuje na konieczność cięcia stóp, jednak ciężko stwierdzić czy bankierzy centralni są podobnego zdania. W końcu ostatnie cięcie stóp też nie było do końca usprawiedliwione danymi. Mając to na uwadze, istnieje duża szansa na to, że decyzja Rezerwy będzie w ten czy inny sposób zaskakująca. Brak cięcia stóp nawet o 25 punktów bazowych może doprowadzić do przeceny na Wall Street, ponieważ w ostatnim czasie amerykańskie indeksy rosły między innymi w nadziei na luzowanie pieniężne.

Warto również zwrócić uwagę w jakim miejscu znajdują się takie indeksy jak S&P 500 czy Dow Jones. Główne indeksy z Wall Street notowane są w okolicach historycznych szczytów. Podobno sytuację mieliśmy na początku maja, kiedy to Rezerwa Federalna również wydała decyzję w momencie kiedy giełdy znajdowały się na maksimach. Wtedy po decyzji Fedu byliśmy świadkami ruchu spadkowego trwającego mniej więcej miesiąc. Trzeba jednak zaznaczyć, że wtedy Jerome Powell powiedział, że cięć stóp nie będzie, a obecnie oczekuje się czegoś zupełnie odmiennego. Dodatkowo, warto pamiętać, że będzie to tzw. kwartalne posiedzenie FOMC, a więc zostanie opublikowany diagram kropkowy, który pokaże jakie są nastroje amerykańskich bankierów dotyczące najbliższych kwartałów. Decyzję Rezerwy Federalnej poznamy w środę o godzinie 20:00.

Sytuacja na polskiej giełdzie w trakcie ostatniej sesji tygodnia nie odbiega od krajobrazu całego kontynentu. Wzrosty obserwujemy na indeksach małych, średnich i dużych spółek. Niemniej indeks WIG20 radzi sobie znacznie lepiej niż indeksy sWIG80 i mWIG40, które notowane są nieznacznie powyżej wczorajszych cen zamknięcia.

Filip Kondej
Analityk Rynków Finansowych XTB
filip.kondej@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót