Komentarz giełdowy: Indeksy mają problem z dalszymi wzrostami

17:56 31 lipca 2020

Pomimo, że dzisiejsza sesja na rynku akcji rozpoczęła się lepszych nastrojach, tak z każdą kolejną godziną nastroje były gorsze. Główne indeksy w Europie rozpoczęły dzień od wzrostów, jednak było to jedynie chwilowe odreagowanie po wczorajszych silnych spadkach. Ostatecznie niemiecki indeks giełdowy stracił kolejne 0,5%, francuski CAC40 i londyński FTSE 100 przeceniły się 1,4%. Z kolei pozytywnie na tle naszych zagranicznych sąsiadów wyróżniał się WIG20, który zakończył dzień wynikiem na poziomie +0,25%, niemniej w skali całego tygodnia odnotował on straty, a sytuacja techniczna nie wygląda najlepiej dla strony kupującej. Niewykluczone , że po weekendzie zobaczymy atak na wsparcie przy 1730 pkt. 

Jeśli chodzi o rynek amerykański, ostatnia w tym tygodniu sesja na Wall Street rozpoczyna się od spadków. Pomimo lepszych wyników kwartalnych takich gigantów jak Apple, Facebook, czy Amazon, inwestorzy wydają się zaniepokojeni przecinającymi się negocjacjami odnośnie czwartej fazy stymulacji. Ponadto temat koronawirusa zdaje się wracać na pierwszy plan. Ustanowione w ostatnich dniach nowe rekordy w liczbie odnotowanych przypadków zarażeń COVID-19 oraz przywracanie restrykcji w niektórych stanach USA, a także państwach europejskich, są wyraźną przeszkodą we wzrostach na rynku akcji. 

O tym czy po weekendzie zobaczymy kontynuację wzrostów, czy też głębszą korektę, mogą zdecydować dane z amerykańskiego rynku pracy. Ponadto inwestorzy czekają również na publikację wskaźnika ISM z sektora usług i przemysłu. Jeśli dane okażą się gorsze, może to zwiększyć obawy co do kształtu ożywienia gospodarczego na świecie.

Łukasz Stefanik
Analityk Rynków Finansowych XTB
lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót