Komentarz giełdowy – Rekordy na Wall Street przy ekstremalnej inflacji

17:35 10 czerwca 2021

Ekstremalna inflacja w Stanach Zjednoczonych to oczywiście przenośnia. Niemniej poziom 5% jest ponad dwukrotnie większy niż cel inflacyjny. W przypadku normalnej sytuacji, bank centralny robiłby wszystko, aby ograniczyć wzrost cen konsumpcyjnych, co nie służyłoby rynkom akcji. Jest jednak inaczej, po publikacji inflacji indeks S&P 500 osiąga historyczne maksima. Czy Fed jednak zareaguje w przyszłym tygodniu.

Inflacja CPI za maj w USA wypadła na poziomie 5,0%. Oczekiwano odczytu na poziomie 4,7%, natomiast poprzednio był to 4,2%. Przypomnijmy, że cel inflacyjny w USA wynosi 2%. Oczywiście Fed stosuje politykę, w której pozwala inflacji na przekroczenie celu, gdyż chce osiągnąć go pod względem średniej w jakimś dłuższym terminie. Co więcej, mamy spory efekt bazy, w szczególności pod względem cen paliw. Niemniej coraz więcej czynników mówi, że inflacja wcale nie jest przejściowa i zacznie stanowić faktyczny problem dla gospodarki. Co ciekawe, kiedy inflacja ostatni raz znajdowała się na takim poziomie, ówczesny szef Rezerwy Federalnej Paul Volcker podnosił stopy procentowe do poziomów 20%! Aktualnie stopy są niemal zerowe, co generuje podstawy do dalszego wzrostu cen, np. na rynku nieruchomości, który na ten moment pod pewnymi względami zachowuje się raczej spokojnie. Niemniej patrząc na dzisiejsze posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego, inwestorzy powinni być raczej spokojni pod względem działań Fed. Ewentualne kroki w kierunku normalizacji powinny być bardzo uważne i raczej odległe. Oczywiście istnieje szansa na wybuch cen, co mogłoby skłonić Fed do drastycznych ruchów. Widać jednak, że banki centralne bardziej obawiają się zbyt wczesnego studzenia gospodarki, niż ogromnego wzrostu cen, który w przyszłości może znacznie ograniczyć bogactwo społeczeństwa.

Indeks S&P 500 osiągnął dzisiaj historyczne szczyty, choć wraz z końcówką sesji europejskiej stracił tak wysokie poziomy i notowany jest obecnie poniżej poprzednich majowych szczytów. Na ten moment jednak wciąż indeks zyskuje 0,39% dzisiejszego dnia. Nasdaq rośnie o 0,42%, natomiast DJIA zyskuje 0,3%. Co ciekawe Russell 2000 zniżkuje aż o 0,7%.

Pomimo raczej łagodnego stanowiska EBC, wskazującego na przyspieszenie zakupów w ramach programu QE PEPP oraz wskazanie na utrzymanie niskiej inflacji w kolejnych miesiącach, sesja w Europie była dzisiaj płaska, a w niektórych przypadkach przyniosła spadki. Na koniec sesji DAX znajdował się zaledwie 0,01% nad wczorajszym zamknięciem. Lepiej radził sobie WIG20, który przyniósł dzisiaj wzrost o ponad 0,8%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót