Komentarz giełdowy – Sesja wzlotów i upadków

17:33 28 maja 2020

Dzisiejsza sesja to szybki rollercoster w sektorze bankowym w Polsce. Na początku bardzo silne odbicie całego sektora bankowego, zgodnie z globalnym trendem, a następnie totalne tąpnięcie w dół. Powodem wyprzedaży z drugiej części sesji jest kompletnie niespodziewana decyzja ze strony Rady Polityki Pieniężnej NBP, która zdecydowała się na trzecie już w tym roku cięcie stóp procentowych. Dlaczego wobec takiego ruchu traci cały polski rynek?

Przez niemal cały dzisiejszy dzień indeks WIG20 był liderem na europejskich rynkach. Bardzo mocne odbicie sektora bankowego, który stanowi lwią część indeksu pod względem kapitalizacji oraz odbicie CD Projektu po wczorajszej wyprzedaży. Ogólnie było dzisiaj widać naprawdę dobre nastroje na całym rynku. Inwestorzy na całym świecie ruszyli do zakupów akcji banków ze względu na nadzieje powiązane z otwieraniem się gospodarek. Otwieranie się gospodarek to większa konsumpcja, więcej inwestycji, a tym samym więcej kredytów oraz mniej odpisów od wyników. Jednym z liderów dzisiejszych wzrostów był bank PKO BP, który zyskiwał nawet 6%. Po komunikacie o obniżeniu stóp procentowych akcje banku spadały ponad 4%. Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że w przyszłości obniżą się dochody odsetkowe banków. Obniżenie stóp procentowych wpłynie również negatywnie na rentowności obligacji. Z drugiej strony spaść powinny odsetki od kredytów, co z pewnością powinno ucieszyć konsumentów. Oczywiście, biorąc pod uwagę daty bilansowania oprocentowania, taki proces może potrwać nawet 3 miesiące.

Rada Polityki Pieniężnej wskazuje na potrzebę niższych stóp, biorąc pod uwagę negatywne środowisko powiązane z epidemią koronawirusa. Jednocześnie wskazuje na niższe oczekiwania inflacyjne w związku z niskimi cenami ropy naftowej. Niemniej warto zauważyć, że tak niskie stopy procentowe niekoniecznie mogą przełożyć się na wyższą akcję kredytową i większą konsumpcję, jak to pokazują przykłady z innych państw.

Liderem wzrostów w Polsce był dzisiaj CD Projekt, który odrabiał wczorajszej straty i opublikuje wyniki finansowe jeszcze dzisiejszego dnia. Branża gamingowa znalazła się ostatnio pod presją, ze względu na to, iż otwieranie gospodarek może spowolnić kupowanie gier przez użytkowników.

Sytuacja na zachodnich rynkach pozostaje całkiem pozytywna i ignorowane są napięcia pomiędzy Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi. Główne indeksy z Wall Street rosną po godzinie 17:00 o ok. 0,4%, wzrosty w Europie wypadają wyższej i wynoszą ponad 1%, a czasami przekraczają nawet 2%. WIG20, pomimo wyprzedaży banków zdołał odrobić straty i zamknął się zyskiem na poziomie 0,64%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót