Komentarz giełdowy – Św. Mikołaj zapomniał o inwestorach

17:57 6 grudnia 2018

Inwestorzy z pewnością inaczej widzieliby dzisiejszy dzień na rynkach finansowych. Jedynym z ważniejszych indeksów, który zyskał dzisiejszego dnia był indeks CSE na Srilance. Na większości rynków spadki oscylowały między 1%, a 3%. Co dzieje się wobec tego z globalnymi nastrojami na giełdach? Czy można liczyć na Rajd Św. Mikołaja?

Jest dobra informacja – dużo gorzej prawdopodobnie nie będzie.  W najgorszym wypadku będziemy mieli kontynuację umiarkowanych spadków, gdyż w przypadku jakiegoś załamania na giełdach w odpowiedzi na negatywną informację powinniśmy mieć do czynienia z szybkim odbiciem. Z drugiej strony możemy mieć do czynienia z pojawieniem się długoterminowych czynników odejścia od tych niebezpieczniejszych aktywów. Co wobec tego z rynkiem w najbliższym czasie?

Doszło dzisiaj do zaostrzenia stosunków między Chinami oraz Stanami Zjednoczonymi po tym jak doszło do aresztowania CFO chińskiego producenta smartfonów Huawei Technologies w Kanadzie, która ma przekazać go Stanom Zjednoczonym. Z pewnością nie jest to dobry początek negocjacji pomiędzy Chinami oraz USA, które mają potrwać przez 90 dni. Należy również pamiętać o innych czynnikach takich jak ryzyko odwrócenia krzywej dochodowości w USA. W ostatnich kilkudziesięciu latach odwrócenie się krzywej było zwiastunem recesji. Już dzisiaj doszło do spadku rentowności 5 letnich obligacji poniżej 3 letnich, co z pewnością zapala lampki ostrzegawcze wśród inwestorów. Oprócz tego nie można nie wspomnieć o dużej niepewności w sprawie OPEC. Ropa naftowa w dalszym ciągu zniżkuje wobec zapowiedzi mniejszego cięcia produkcji niż początkowo oczekiwano. Niemniej nastroje te mogą ulec poprawie jutrzejszego dnia, jeśli Rosja zdecyduje się na większe cięcie produkcji. Ze Stanów Zjednoczonych nadciągają mieszane dane. Z jednej strony ISM dla usług wypada powyżej rynkowych oczekiwań, zaś z drugiej strony zamówienia z fabryk spadają najwięcej od jednego roku.

Dzisiaj spadki widoczne są również na GPW. Mocno tracą spółki paliwowe, energetyczne, wydobywcze czy w końcu finansowe. Niemniej w największym stopniu tanieją mniejsze banki takie jak Idea Bank czy Getin Noble. Indeks WIG20 traci na końcu sesji 2,2%.

Michał Stajniak

Starszy Analityk Rynków Finansowych

XTB

michal.stajniak@xtb.pl

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót