Komentarz Głównego Ekonomisty: Czy Fed rozpocznie kontrolowane schładzanie?

12:16 14 maja 2021

Dane o inflacji z USA z tego tygodnia dosyć wyraźnie zaniepokoiły rynki. Fed utrzymuje swoje pierwotne zdanie, że inflacja ma charakter przejściowy, choć patrząc prawdzie w oczy, sami bankierzy również muszą być zaniepokojeni. W przeciwieństwie do innych uczestników rynku mają jednak narzędzia do schłodzenia obecnej sytuacji - ale mają one pewne efekty uboczne.

Cała dyskusja na temat kwietniowej inflacji 4,2% (w maju będzie to prawdopodobnie bliżej 5%) będzie trwać tygodniami. Istnieje kilka argumentów, które faktycznie przemawiają za przejściową tezą inflacji lansowaną przez Fed:

  • Efekt bazy związany z niskimi cenami ropy rok temu
  • Postęp technologiczny (e-commerce wspiera proces ustalania cen i tym samym doprowadzi do utrzymania cen w ryzach)
  • Zmiany demograficzne negatywnie wpływają na długoterminowy popyt
  • Rynek pracy nadal jest daleki od pełnego zatrudnienia

Z drugiej strony istnieją argumenty przemawiające za długotrwałą, wzrostową presją cenową:

  • Z powodu transferów gospodarstwa domowe mają więcej pieniędzy, co jest związane z pandemią
  • Firmy stoją w obliczu kosztów reżimu pandemicznego i wyższych kosztów nakładów (patrz na wykres cen surowców)
  • Problemy z podażą towarów pozwalają na wzrost cen
  • Niższa konkurencja w usługach zwiększa siłę cenową
  • Oznaki presji płacowej (plus dodatkowo wyższa płaca minimalna), pomimo 6% stopy bezrobocia

Każdy z tych czynników z obu list wymaga oddzielnej analizy. Jednak dzisiaj skupię się na scenariuszu, w którym Fed przeprowadza kontrolowane schładzanie obecnej sytuacji. Na początku spojrzymy na ceny surowców - wróciły w okolice historycznych szczytów, a sam indeks prezentowany poniżej jest wciąż relatywnie nisko ze względu na dużą wagę cen ropy. Z drugiej strony inne surowce przemysłowe rosły znacząco szybciej. Wyższe ceny surowców wynikają z realnego większego popytu oraz ograniczonej podaży, choć wynika to również ze spekulacji - inwestorzy wiedzą, że historycznie aktywa te dobrze radziły sobie w okresach „reflacji” i w ramach polityki zerowych stóp procentowych zwiększają swoje zainteresowanie takimi surowcami jak miedź, aluminium, rudy żelaza, drewno, a nawet soja.

Ceny surowców silne rosną, wspierając presję inflacyjną. Źródło: Bloomberg

W przypadku komunikacji nawet niewielkiego i powolnego wyjścia z obecnego „pełnego tempa” luźnej polityki monetarnej, mogłoby to podciąć spekulacyjny popyt, co z ekonomicznego punktu widzenia byłoby nawet słuszne. Fed wie oczywiście, że dzieje się to kosztem fatalnej reakcji całego rynku i zdecyduje się na taki krok dopiero wtedy, gdy zacznie się naprawdę poważnie martwić o mocny wzrost cen konsumpcyjnych.

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót