Komentarz walutowy: Czy złoty będzie się dalej umacniał?

10:37 25 maja 2022

Ostatnie dni przynoszą kontynuację pozytywnego trendu na naszej krajowej walucie. Podczas minionych dwóch sesji złoty zyskał aż 9 groszy w ujęciu do dolara, a także około 10 groszy względem funta brytyjskiego. Jest to związane z odbiciem wzrostowym na EURUSD, a także perspektywą kolejnych podwyżek stóp procentowych w Polsce. Kolejny czynnik wspierający PLN, to widmo uruchomienia środków z UE. W przyszłym tygodniu Komisja Europejska ma podjąć decyzję w sprawie akceptacji Krajowego Planu Obudowy.

Patrząc z kolei na rynek światowy, główna para walutowa EURUSD zdołała wyjść wczoraj powyżej poziomu 1,07 USD, jednak początek dzisiejszej sesji przynosi cofnięcie, co może rodzić ryzyko powrotu do głównego trendu - spadkowego. O ile sytuacja fundamentalna i widmo podwyżek stóp procentowych przez EBC (z ostatnich wypowiedzi Lagarde wynika, że lipiec to dobry moment na pierwszą podwyżkę stóp, a we wrześniu powinny one opuścić negatywny poziom) mogą wspierać europejską walutę, tak patrząc na wykres typowo technicznie, nie ma jeszcze przesłanek sugerujących zmianę sentymentu - długoterminowy trend pozostaje spadkowy. Jest to niestety czynnik niekorzystny dla złotego. Jeżeli EURUSD będzie podążał na niższe poziomy, PLN może szybko oddać ostatnie zyski. Z drugiej strony, trzeba także wziąć pod uwagę ryzyko spowolnienia gospodarczego. Jeśli kolejne dane makroekonomiczne będą na nie wskazywać, Fed może wstrzymać się z zacienianiem polityki, co z kolei mogłoby doprowadzić do osłabienia USD i umocnienia EUR. 

Spoglądając techniczne na wykres EURUSD w ujęciu intraday - notowania odbiły się od strefy oporu w rejonach 1,0730. Jeżeli negatywnym sentyment, który obserwujemy o poranku będzie się utrzymywał, niewykluczony jest atak na wsparcie przy 1,0640. W przypadku jego pokonania, ostatnią deską ratunku dla rynkowych byków wydają się rejony okrągłego poziomu 1,0600. Jego ewentualne pokonanie, może doprowadzić do przyspieszenia przeceny. Wracając jednak do naszej krajowej waluty, złoty nie radzi sobie najlepiej w środę o poranku i oddaje część wczorajszych zysków. Dolar umacnia się ponad 0,5% w ujęciu do PLN, a kurs USDPLN kształtuje się na poziomie 4,3050 zł. Funt i frank zyskują ponad 0,4%, a euro notowane jest w rejonach poziomu odniesienia. 

Łukasz Stefanik

Analityk Rynków Finansowych XTB

lukasz.stefanik@xtb.com

Niniejszy materiał stanowi publikację handlową w rozumieniu art. 24 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II). Publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) nr 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów lub jakiejkolwiek innej porady, w tym w zakresie doradztwa inwestycyjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2019, poz. 875 z póź. zm.). Publikacja handlowa sporządzona jest z zachowaniem najwyższej staranności, obiektywizmu, przedstawia stan faktyczny znany autorowi na datę sporządzenia i pozbawiona jest wszelkich elementów ocennych. Publikacja handlowa sporządzana jest bez uwzględnienia potrzeb klienta, jego indywidualnej sytuacji finansowej oraz nie prezentuje w żaden sposób jakiejkolwiek strategii inwestycyjnej. Publikacja handlowa nie stanowi oferty sprzedaży, oferowania, subskrypcji, zaproszenia do nabycia, reklamy, promocji jakichkolwiek instrumentów finansowych. XTB S.A. nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania klienta, w tym w szczególności za nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji handlowej. W przypadku, w którym publikacja handlowa zawiera jakiekolwiek informacje odnośnie jakichkolwiek wyników dotyczących instrumentów finansowych w niej wskazanych, nie stanowią one jakiejkolwiek gwarancji lub prognozy odnośnie wyników w przyszłości.

Przekaż:
powrót